دکتر مجتبی ممرآبادی

ممر دکتر مجتبی ممرآبادی

مرتبه علمی: استادیار

گرایش: کنترل بیولوژیک بیماری های قارچی گیاهان

شماره تماس: 051-38805728

رزومه و سایر اطلاعات