مزرعه تحقیقاتی

محمد نوری

محمد نوری 1    محمد نوری

  سمت: مراقب کشاورزی مزرعه

ابراهیم مالداری

ابراهیم مالداری 1    ابراهیم مالداری

  سمت: راننده ماشین های کشاورزی

مهدی ذبیحی

مهدی ذبیحی 1   مهدی ذبیحی

 سمت: تکنسین برق مزرعه