تلفنخانه

سیدمحمود طباطبائی

سید محمود طبا طبائی   سیدمحمود طباطبائی

  سمت: متصدی تلفنخانه