مرکز تحقیقاتی دام و طیور

برات اله مهدیزاده

برات مهدیزاده 1 برات اله مهدیزاده

سمت: مراقب دام

امین محمد قنبری جامی

امین محمد قنبری جامی 1 امین محمد قنبری جامی

سمت: مراقب دام

مراد عباسی

مراد عباسی 1 مراد عباسی

سمت: مراقب دام

علی شم آبادی

شم آبادی 1 علی شم آبادی

سمت: مراقب دام

محمد بلوچستانی

محمدنبی 1بلوچستانی محمد بلوچستانی

سمت: مراقب دام مرغداری