کارکنان پیشکسوت به ترتیب حروف الفبا

محمدرضا محمدی

محمدی   محمدرضا محمدی

 سمت: تکنسین کارگاه های گروه آموزشی بیوسیستم

محمدعلی نعمتی هاشمی

نعمتی هاشمی   محمد علی نعمتی هاشمی

  سمت: نامه رسان

خسرو ادیبی

بدون عکس   خسرو ادیبی

 سمت: تکنسین آزمایشگاه های گروه آموزشی صنایع غذایی

محمد باه آبادانی نداف

بدون عکس   محمد باه آبادانی نداف

 سمت: کارشناس اداره آموزش

رمضان ابراهیمیان

ابراهیمیان   رمضان ابراهیمیان

  سمت: متصدی خدمات