سخنراني علمي پيش بيني رطوبت خاك ناحيه ريشه توسط داده هاي ماهواره اي در مناطق خشك و نيمه خشك

دانشكده كشاورزي

سخنراني علمي

پيش بيني رطوبت خاك ناحيه ريشه توسط داده هاي ماهواره اي در مناطق خشك و نيمه خشك

 دكتر سالواتوره مانفردا

دانشگاه باسيليكاتا _ ايتاليا

تاريخ و ساعت:

شنبه 8 اسفند__ساعت 12

مكان:

آمفي تئاتر ساختمان جديد تحصيلات تكميلي دانشكده كشاورزي