معرفی گروه اقتصاد کشاورزی --> اهداف رشته اقتصاد کشاورزیاهداف رشته اقتصاد کشاورزی

تولید در کشاورزی مانند هر نوع فعالیت تولیدی دیگر، فرآیندی است که طی آن منابع تولید براساس نظام و اهداف معینی با هم ترکیب شده و محصولاتی را به وجود می آورند که به طور مستقیم و غیرمستقیم در جهت رفع نیازهای بشر مورد استفاده قرار می گیرند. با توجه به محدودیت و کمیابی منابع تولید در کشاورزی (زمین، آب، نیروی کار، سرمایه و سایر نهاده ها) برای استفاده بهتر از منابع تولید و رعایت معیارهای اقتصادی در تولید محصولات کشاورزی، لازم است متخصصینی تربیت شوند که با توجه به دانش و تجربیات خود در علوم کشاورزی و اصول علوم اقتصاد بتوانند در زمینه های «برنامه ریزی کشاورزی»، «اقتصاد تولید کشاورزی» و «تحلیل و ارزشیابی برنامه های توسعه کشاورزی» در سطوح مختلف (ملی، منطقه ای و بین المللی) فعالیت کنند. دانش و مهارت های لازم آموزش و تربیت چنین متخصصینی از جمله اهداف تأسیس رشته و گروه اقتصاد کشاورزی می باشد.