معرفی گروه اقتصاد کشاورزی --> اهداف تأسیس گروه اقتصاد کشاورزیاهداف تأسیس گروه اقتصاد کشاورزی

با توجه به مطالب ذکر شده در بالا اهداف تأسیس گروه اقتصاد کشاورزی را می توان به دو صورت طبقه بندی کرد:
1- تربیت نیروی متخصص در رشته اقتصاد کشاورزی در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری؛
2- اجرای طرح های تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه اقتصاد کشاورزی.