معرفی گروه اقتصاد کشاورزی --> کارآیی و توانایی های گروه اقتصاد کشاورزیکارآیی و توانایی های گروه اقتصاد کشاورزی

گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد توانایی های آموزشی و پژوهشی و مشاوره ای در زمینه های اقتصاد کشاورزی را به شرح زیر دارا می باشد:
1- برگزاری دوره های رسمی آموزش عالی در زمینه اقتصاد کشاورزی در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری.
2- برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت در زمینه های اقتصاد کشاورزی به منظور افزایش دانش و مهارت های متخصصین کشاورزی که در حال حاضر شاغل هستند.
3- تدوین، نظارت و اجرای طرح های پژوهشی در زمینه های اقتصاد کشاورزی.
4- مشاوره در امر سیاستگزاری و برنامه ریزی در زمینه تهیه و اجرای طرح های توسعه کشاورزی.