معرفی گروه اقتصاد کشاورزی --> امکانات گروه از نظر کتابخانه، مرکز کامپیوتر و غیرهامکانات گروه از نظر کتابخانه، مرکز کامپیوتر و غیره

گروه اقتصاد کشاورزی در حال حاضر از امکانات زیر برخوردار است:
1- سه مرکز کامپیوتر به تفکیک مقاطع تحصیلی که دارای بیش از 30 کامپیوتر و 7 پرینتر لیزری بوده و کلیه سیستم ها به شبکه پرسرعت دانشگاه متصل می باشند. در ضمن هر یک از اعضاء هیأت علمی دارای یک کامپیوتر متصل به اینترنت پرسرعت و یک پرینتر لیزری در دفتر کار خود هستند.
2- وسایل کمک آموزشی شامل تلویزیون، اپک، اورهد، دیس پلی بورد، ویدیو پروژکتور و دوربین فیلم برداری در دانشکده موجود بوده و گروه می تواند در صورت نیاز از آن ها استفاده نماید.
3- کتابخانه تخصصی در گروه وجود ندارد، اما کتابخانه مرکزی دانشگاه دارای کتاب های تخصصی در زمینه اقتصاد کشاورزی و علوم مربوطه بوده و اساتید و دانشجویان می توانند از آن ها استفاده نمایند. همچنین امکان دسترسی به نشریات داخلی و خارجی تخصصی در دانشگاه فراهم بوده و دانشجویان و اساتید می توانند به آسانی به آن ها دسترسی داشته باشند.