معرفی گروه- تاریخچه:

گروه اقتصاد كشاورزي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد در سال 1373 تشكيل گرديد و مديريت گروه به عهده دكتر سياوش دهقانيان قرار گرفت. در هنگام شروع اعضاي هيأت علمي گروه را دكتر سياوش دهقانيان (با مرتبه علمي دانشيار)، دكتر محمود دانشور كاخكي (با مرتبه علمي استاديار) و مهندس ناصر شاهنوشي و مهندس محمدرضا كهنسال (با مرتبه علمي مربي) تشكيل مي دادند. مديران گروه اقتصاد كشاورزي و دوره مديريت آن ها از بدو تأسيس تا كنون بدين صورت است: دكتر سياوش دهقانيان (76-1373)، دكتر محمود دانشور (77-1376)، دكتر سياوش دهقانيان (82-1377)، دكتر محمد قرباني (84-1382)، دكتر ناصر شاهنوشي (86-1384)، دكتر محمدرضا كهنسال (91-1386)، دکتر ناصر شاهنوشی (93-1391) و دکتر آرش دوراندیش از سال 1393 عهده دار اين مسئوليت بوده اند.

دكتر دهقانيان در سال 1374 به مرتبه استادي ارتقاء پيدا نمودند و مهندس ناصر شاهنوسي و مهندس محمدرضا كهنسال به ترتيب در سال هاي 1376 و 1378در مقطع دكتري اقتصاد كشاورزي دانشگاه تهران پذيرفته شدند. مهندس محسن تبرائي در سال 1378 به عنوان مربي ترويج و آموزش كشاورزي مشغول فعاليت در گروه شدند. دكتر محمد قرباني در سال 1380 با مرتبه استادياري به گروه پيوستند و همچنين در اين سال دكتر دانشور به مرتبه دانشياري ارتقاء يافتند. دكتر ناصر شاهنوشي و دكتر محمدرضا كهنسال به ترتيب در سال 1382 و 1383 پس از فارغ التحصيلي در مقطع دكترا به عنوان استاديار گروه به صورت تمام وقت مشغول انجام فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي در گروه شدند. در سال 1382 خانم مهندس ليلي ابولحسني بورسيه خارج از كشور در گروه پذيرفته شدند و در سال 1391 با مرتبه استادیاری، در گروه مشغول به فعالیت شدند. مهندس حسين محمدي و مهندس آرش دورانديش در سال 1375 به عنوان بورسيه گروه جذب گرديده و پس از فارغ التحصيلي در سال 1387 با رتبه استادياري مشغول فعاليت در گروه هستند. دكتر سياوش دهقانيان در سال 1384 با مرتبه علمي استادي بازنشسته گرديد و در سال 1384 دكتر محسن تبرائي به مرتبه استادياري ارتقاء پيدا نمودند. در سال 1389 آقای دكتر عليرضا كرباسي و در سال 1392 آقای دکتر محمد صبوحی با مرتبه علمي دانشياري از دانشگاه زابل به گروه پيوستند. 

دکتر محمد قربانی در سال 1390 به درجه استادی نائل شدند همچنین در سال 1391 دکتر محمود دانشور و دکتر ناصر شاهنوشی و در سال 1392 دکتر محمدرضا کهنسال به مرتبه استادی ارتقاء یافتند.

گروه اقتصاد كشاورزي در حال حاضر داراي 10 عضو هيأت علمي مي باشد كه 4 نفر از آن ها داراي مرتبه علمي استاد، 2 نفر آن ها مرتبه علمي دانشیار و 4 نفر دارای مرتبه استادياري می باشند. اعضاي گروه در 4 گرايش توسعه و سياست كشاورزي (3 نفر)، توليد و مديريت كشاورزي (4 نفر)، تجارت و اقتصادسنجي (يك نفر)، اقتصاد منابع طبیعی (یک نفر) و ترويج و آموزش كشاورزي (يك نفر) تخصص دارند.

گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد در سال 1383 و با پذيرش 4 دانشجو دوره كارشناسي ارشد را راه اندازي نمود. در سال 1386 دانشجويان اين دوره در دو گرايش توليد و مديريت محصولات كشاورزي و توسعه و سياست كشاورزي پذيرفته شده و به صورت تخصصي در اين دو زمينه آموزش مي بينند. در حال حاضر حدود 30 دانشجو در دوره كارشناسي ارشد و در دو گرايش ياد شده مشغول به تحصيل مي باشند و 22 نفر دانشجوي كارشناسي ارشد با گرايش اقتصاد كشاورزي از اين گروه فارغ التحصل شده اند. همچنين در سال 1392 مجوز دو گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی و اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست در مقطع کارشناسی ارشد دریافت گردید و از سال 1393 در این دو گرایش نیز دانشجو می پذیرد.

گروه اقتصاد کشاورزی در مقطع دکتری از سال 1390 دانشجو پذیرش نمود. دانشجویان این مقطع می توانند در چهار گرایش سیاست و توسعه کشاورزی، اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی، بازاریابی محصولات کشاورزی و اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست به تحصیل ادامه دهند.