معرفی گروه : اهداف رشته اقتصاد كشاورزي- اهداف رشته اقتصاد كشاورزي
توليد در كشاورزي مانند هر نوع فعاليت توليدي ديگر فرآيندي است كه طي آن منابع توليد براساس نظام و اهداف معيني با هم تركيب شده و محصولاتي را به وجود مي آورند كه به طور مستقيم و غيرمستقيم در جهت رفع نيازهاي بشر مورد استفاده قرار مي گيرند. با توجه به محدوديت و كميابي منابع توليد در كشاورزي (زمين، آب، نيروي كار، سرمايه و ساير نهاده ها) براي استفاده بهتر از منابع توليد و رعايت معيارهاي اقتصادي در توليد محصولات كشاورزي لازم است متخصصيني تربيت شوند كه با توجه به دانش و تجربيات خود در علوم كشاورزي و اصول علوم اقتصاد بتوانند در زمينه هاي «برنامه ريزي كشاورزي»، «اقتصاد توليد كشاورزي» و «تحليل و ارزشيابي برنامه هاي توسعه كشاورزي» در سطوح مختلف (ملي، منطقه اي و بين المللي) فعاليت كنند. دانش و مهارت هاي لازم آموزش و تربيت چنين متخصصيني از جمله اهداف تأسيس رشته و گروه اقتصاد كشاورزي مي باشد.