معرفی گروه : تعريف رشته اقتصاد كشاورزي- تعريف رشته اقتصاد كشاورزي
اقتصاد كشاورزي به مجموعه اي از علوم و روش ها اطلاق مي شود كه عوامل اقتصادي مؤثر در امر كشاورزي، روابط اقتصادي في مابين عوامل توليد كشاورزي و كاربرد اصول اقتصادي را در توليد و توسعه كشاورزي، مورد بحث و بررسي قرار مي دهد.