معرفی گروه : اهداف تأسيس گروه اقتصاد كشاورزي- اهداف تأسيس گروه اقتصاد كشاورزي
با توجه به مطالب ذكر شده در بالا اهداف تأسيس گروه اقتصاد كشاورزي را مي توان به دو صورت طبقه بندي كرد:
الف- تربيت نيروي متخصص در رشته اقتصاد كشاورزي در سطوح كارشناسي - كارشناسي ارشد و دكتري
ب- اجراي طرح هاي تحقيقاتي و پژوهشي در زمينه اقتصاد كشاورزي.