معرفی گروه : كارآيي و توانايي هاي گروه اقتصاد كشاورزي- كارآيي و توانايي هاي گروه اقتصاد كشاورزي
گروه اقتصاد كشاورزي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد توانايي هاي آموزشي و پژوهشي و مشاوره اي در زمينه هاي اقتصاد كشاورزي را به شرح زير دارا مي باشد:
1- برگزاري دوره هاي رسمي آموزش عالي در زمينه اقتصاد كشاورزي در سطوح كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري.
2- برگزاري دروه هاي آموزش ضمن خدمت در زمينه هاي اقتصاد كشاورزي به منظور افزايش دانش و مهارت هاي متخصصين كشاورزي كه در حال حاضر شاغل هستند.
3- تدوين، نظارت و اجراي طرح هاي پژوهشي در زمينه هاي اقتصاد كشاورزي.
4-مشاوره در امر سياستگزاري و برنامه ريزي در زمينه تهيه و اجراي طرح هاي توسعه كشاورزي.