معرفی گروه : امكانات گروه از نظر كتابخانه، مركز كامپيوتر و غيره- امكانات گروه از نظر كتابخانه، مركز كامپيوتر و غيره
گروه اقتصاد كشاورزي در حال حاضر از امكانات زير برخوردار است:
1- سه مركز كامپيوتر به تفکیک مقاطع تحصیلی که دارای بیش از 30 كامپيوتر و 7 پرينتر ليزري بوده و کلیه سیستم ها به سیستم پرسرعت دانشگاه متصل می باشند. در ضمن هر يك از اعضاء هيأت علمي داراي يك كامپيوتر متصل به اینترنت پرسرعت و يك پرينتر لیزری در دفتر كار خود هستند.
2- وسايل كمك آموزشي شامل تلويزيون، اپك، اورهد، ديس پلي بورد، ويدئو پروژكتور و دوربين فيلم برداري در دانشكده موجود بوده و گروه مي تواند در صورت نياز از آن ها استفاده نمايد.
3- كتابخانه تخصصي در گروه وجود ندارد اما كتابخانه مركزي دانشگاه داراي كتاب هاي تخصصي در زمينه اقتصاد كشاورزي و علوم مربوطه داشته و اساتيد و دانشجويان مي توانند از آن ها استفاده نمايند. همچنين امكان دسترسي به نشريات داخلي و خارجي تخصصی در دانشگاه فراهم بوده و دانشجويان و اساتيد مي توانند به آساني به آن ها دسترسي داشته باشند.