معرفی گروهمعرفی گروه

- تاریخچه:

گروه اقتصاد كشاورزي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد در سال 1373 تشكيل گرديد و مديريت گروه به عهده دكتر سياوش دهقانيان قرار گرفت. در هنگام شروع اعضاي هيأت علمي گروه را دكتر سياوش دهقانيان (با مرتبه علمي دانشيار)، دكتر محمود دانشور كاخكي (با مرتبه علمي استاديار) و مهندس ناصر شاهنوشي و مهندس محمدرضا كهنسال (با مرتبه علمي مربي) تشكيل مي دادند. مديران گروه اقتصاد كشاورزي و دوره مديريت آن ها از بدو تأسيس تا كنون بدين صورت است: دكتر سياوش دهقانيان (76-1373)، دكتر محمود دانشور (77-1376)، دكتر سياوش دهقانيان (82-1377)، دكتر محمد قرباني (84-1382)، دكتر ناصر شاهنوشي (86-1384)، دكتر محمدرضا كهنسال (91-1386)، دکتر ناصر شاهنوشی (93-1391) و دکتر آرش دوراندیش از سال 1393 عهده دار اين مسئوليت بوده اند.

دكتر دهقانيان در سال 1374 به مرتبه استادي ارتقاء پيدا نمودند و مهندس ناصر شاهنوسي و مهندس محمدرضا كهنسال به ترتيب در سال هاي 1376 و 1378در مقطع دكتري اقتصاد كشاورزي دانشگاه تهران پذيرفته شدند. مهندس محسن تبرائي در سال 1378 به عنوان مربي ترويج و آموزش كشاورزي مشغول فعاليت در گروه شدند. دكتر محمد قرباني در سال 1380 با مرتبه استادياري به گروه پيوستند و همچنين در اين سال دكتر دانشور به مرتبه دانشياري ارتقاء يافتند. دكتر ناصر شاهنوشي و دكتر محمدرضا كهنسال به ترتيب در سال 1382 و 1383 پس از فارغ التحصيلي در مقطع دكترا به عنوان استاديار گروه به صورت تمام وقت مشغول انجام فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي در گروه شدند. در سال 1382 خانم مهندس ليلي ابولحسني بورسيه خارج از كشور در گروه پذيرفته شدند و در سال 1391 با مرتبه استادیاری، در گروه مشغول به فعالیت شدند. مهندس حسين محمدي و مهندس آرش دورانديش در سال 1375 به عنوان بورسيه گروه جذب گرديده و پس از فارغ التحصيلي در سال 1387 با رتبه استادياري مشغول فعاليت در گروه هستند. دكتر سياوش دهقانيان در سال 1384 با مرتبه علمي استادي بازنشسته گرديد و در سال 1384 دكتر محسن تبرائي به مرتبه استادياري ارتقاء پيدا نمودند. در سال 1389 آقای دكتر عليرضا كرباسي و در سال 1392 آقای دکتر محمد صبوحی با مرتبه علمي دانشياري از دانشگاه زابل به گروه پيوستند. 

دکتر محمد قربانی در سال 1390 به درجه استادی نائل شدند همچنین در سال 1391 دکتر محمود دانشور و دکتر ناصر شاهنوشی و در سال 1392 دکتر محمدرضا کهنسال به مرتبه استادی ارتقاء یافتند.

گروه اقتصاد كشاورزي در حال حاضر داراي 10 عضو هيأت علمي مي باشد كه 4 نفر از آن ها داراي مرتبه علمي استاد، 2 نفر آن ها مرتبه علمي دانشیار و 4 نفر دارای مرتبه استادياري می باشند. اعضاي گروه در 4 گرايش توسعه و سياست كشاورزي (3 نفر)، توليد و مديريت كشاورزي (4 نفر)، تجارت و اقتصادسنجي (يك نفر)، اقتصاد منابع طبیعی (یک نفر) و ترويج و آموزش كشاورزي (يك نفر) تخصص دارند.

گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد در سال 1383 و با پذيرش 4 دانشجو دوره كارشناسي ارشد را راه اندازي نمود. در سال 1386 دانشجويان اين دوره در دو گرايش توليد و مديريت محصولات كشاورزي و توسعه و سياست كشاورزي پذيرفته شده و به صورت تخصصي در اين دو زمينه آموزش مي بينند. در حال حاضر حدود 30 دانشجو در دوره كارشناسي ارشد و در دو گرايش ياد شده مشغول به تحصيل مي باشند و 22 نفر دانشجوي كارشناسي ارشد با گرايش اقتصاد كشاورزي از اين گروه فارغ التحصل شده اند. همچنين در سال 1392 مجوز دو گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی و اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست در مقطع کارشناسی ارشد دریافت گردید و از سال 1393 در این دو گرایش نیز دانشجو می پذیرد.

گروه اقتصاد کشاورزی در مقطع دکتری از سال 1390 دانشجو پذیرش نمود. دانشجویان این مقطع می توانند در چهار گرایش سیاست و توسعه کشاورزی، اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی، بازاریابی محصولات کشاورزی و اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست به تحصیل ادامه دهند.

اهداف رشته اقتصاد كشاورزي

- اهداف رشته اقتصاد كشاورزي
توليد در كشاورزي مانند هر نوع فعاليت توليدي ديگر فرآيندي است كه طي آن منابع توليد براساس نظام و اهداف معيني با هم تركيب شده و محصولاتي را به وجود مي آورند كه به طور مستقيم و غيرمستقيم در جهت رفع نيازهاي بشر مورد استفاده قرار مي گيرند. با توجه به محدوديت و كميابي منابع توليد در كشاورزي (زمين، آب، نيروي كار، سرمايه و ساير نهاده ها) براي استفاده بهتر از منابع توليد و رعايت معيارهاي اقتصادي در توليد محصولات كشاورزي لازم است متخصصيني تربيت شوند كه با توجه به دانش و تجربيات خود در علوم كشاورزي و اصول علوم اقتصاد بتوانند در زمينه هاي «برنامه ريزي كشاورزي»، «اقتصاد توليد كشاورزي» و «تحليل و ارزشيابي برنامه هاي توسعه كشاورزي» در سطوح مختلف (ملي، منطقه اي و بين المللي) فعاليت كنند. دانش و مهارت هاي لازم آموزش و تربيت چنين متخصصيني از جمله اهداف تأسيس رشته و گروه اقتصاد كشاورزي مي باشد.

تعريف رشته اقتصاد كشاورزي

- تعريف رشته اقتصاد كشاورزي
اقتصاد كشاورزي به مجموعه اي از علوم و روش ها اطلاق مي شود كه عوامل اقتصادي مؤثر در امر كشاورزي، روابط اقتصادي في مابين عوامل توليد كشاورزي و كاربرد اصول اقتصادي را در توليد و توسعه كشاورزي، مورد بحث و بررسي قرار مي دهد.

اهداف تأسيس گروه اقتصاد كشاورزي

- اهداف تأسيس گروه اقتصاد كشاورزي
با توجه به مطالب ذكر شده در بالا اهداف تأسيس گروه اقتصاد كشاورزي را مي توان به دو صورت طبقه بندي كرد:
الف- تربيت نيروي متخصص در رشته اقتصاد كشاورزي در سطوح كارشناسي - كارشناسي ارشد و دكتري
ب- اجراي طرح هاي تحقيقاتي و پژوهشي در زمينه اقتصاد كشاورزي.

كارآيي و توانايي هاي گروه اقتصاد كشاورزي

- كارآيي و توانايي هاي گروه اقتصاد كشاورزي
گروه اقتصاد كشاورزي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد توانايي هاي آموزشي و پژوهشي و مشاوره اي در زمينه هاي اقتصاد كشاورزي را به شرح زير دارا مي باشد:
1- برگزاري دوره هاي رسمي آموزش عالي در زمينه اقتصاد كشاورزي در سطوح كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري.
2- برگزاري دروه هاي آموزش ضمن خدمت در زمينه هاي اقتصاد كشاورزي به منظور افزايش دانش و مهارت هاي متخصصين كشاورزي كه در حال حاضر شاغل هستند.
3- تدوين، نظارت و اجراي طرح هاي پژوهشي در زمينه هاي اقتصاد كشاورزي.
4-مشاوره در امر سياستگزاري و برنامه ريزي در زمينه تهيه و اجراي طرح هاي توسعه كشاورزي.

امكانات گروه از نظر كتابخانه، مركز كامپيوتر و غيره

- امكانات گروه از نظر كتابخانه، مركز كامپيوتر و غيره
گروه اقتصاد كشاورزي در حال حاضر از امكانات زير برخوردار است:
1- سه مركز كامپيوتر به تفکیک مقاطع تحصیلی که دارای بیش از 30 كامپيوتر و 7 پرينتر ليزري بوده و کلیه سیستم ها به سیستم پرسرعت دانشگاه متصل می باشند. در ضمن هر يك از اعضاء هيأت علمي داراي يك كامپيوتر متصل به اینترنت پرسرعت و يك پرينتر لیزری در دفتر كار خود هستند.
2- وسايل كمك آموزشي شامل تلويزيون، اپك، اورهد، ديس پلي بورد، ويدئو پروژكتور و دوربين فيلم برداري در دانشكده موجود بوده و گروه مي تواند در صورت نياز از آن ها استفاده نمايد.
3- كتابخانه تخصصي در گروه وجود ندارد اما كتابخانه مركزي دانشگاه داراي كتاب هاي تخصصي در زمينه اقتصاد كشاورزي و علوم مربوطه داشته و اساتيد و دانشجويان مي توانند از آن ها استفاده نمايند. همچنين امكان دسترسي به نشريات داخلي و خارجي تخصصی در دانشگاه فراهم بوده و دانشجويان و اساتيد مي توانند به آساني به آن ها دسترسي داشته باشند.