معرفی گروه --> تعداد واحدهای درسیفهرست مطالب

  1. معرفی گروه
  2. تعداد واحدهای درسی
  3. وضعیت اشتغال

صفحه2 از3

< قبلی بعدی >

تعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی 32 واحد است. که شامل دروس بیوشیمی-میکروبیولوژی عمومی-ژنتیک مولکولی مقدماتی-روش تحقیق-ژنتیک تکمیلی-بیوتکنولوژی گیاهی مقدماتی-سیتوژنتیک- مهندسی ژنتیک-ریز ازدیادی و کشت بافتهای گیاهی و دروس انتخابی شامل( کاربرد کامپیوتر در بیوتکنولوژی واصلاح نباتات تکمیلی) - سمینار و 6 واحد پایان نامه می باشد.