رشته ها و گرایش ها

گرایش در مقطع کارشناسی

- علوم خاک

گرایش ها  در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

- علوم خاک-بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

- علوم خاک- پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک

- علوم خاک- شیمی و حاصلخیزی خاک

- علوم خاک- فیزیک و حفاظت خاک