مدیریت توسعه و انتقال فن آوری

2018-12-11-09-57-281- بیماری زوال و خشکیدگی درختان مو در تاکستان ها این...
2018-08-06-08-12-10معرفي همكاران مركز مسئول توسعه و انتقال فناوري: آقای...
2017-04-15-07-18-11انجمن های  علمی - دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد با...
2017-04-15-06-40-25دفتر توسعه وانتقال فن آوری دانشکده کشاورزی با همکاری...
2017-02-27-13-50-01 مسئول دفترمدیریت و توسعه دکتر رسول خدابخشیان...