برگزاری جلسه دفاع آقای هادی رفیعی

عنوان پایان نامه: بررسي تاثير شبكه هاي بازاريابي محصولات كشاورزي بر مديريت منابع آب

استاد راهنما: آقای دکتر محمدرضا کهنسال

زمان: ساعت  11 روز  دو شنبه  مورخ 1396/1/26

مکان: سالن ويديو كنفرانس ساختمان تحصيلات تكميلي

جلسات دفاع

2018-02-17-08-10-05عنوان پایان نامه: شناسايي بيماري هاي باكتريايي گردو در استان خراسان رضوي استاد راهنما: خانم دكتر ساره بقائي راوري زمان: ساعت 8 روز شنبه، مورخه 96/12/5 مکان: آمفي تئاتر 4، ساختمان شماره ي4...
2018-02-17-08-08-15عنوان پایان نامه: ارزيابي اثر تراكم و آرايش كاشت بر توان رقابتي لوبيا چيتي و علف هاي هرز استاد راهنما: آقاي دكتر قربانعلي اسدي و جناب آقاي دكتر قنبري زمان: ساعت 12 روز دوشنبه، مورخه 96/11/30 مکان: كلاس...
2018-02-17-08-06-46عنوان پایان نامه: شناسايي بيماري هاي باكتريايي گردو در استان خراسان رضوي استاد راهنما: خانم دكتر ساره بقائي راوري زمان: ساعت 8 روز شنبه، مورخه 96/12/5 مکان: آمفي تئاتر 4، ساختمان شماره...
2018-02-17-08-03-45عنوان پایان نامه: اكاوي فيزيولوژيك و بيان ژن هاي منتخب بر اساس مطالعه پروتئوميكس در ژنوتيپ هاي نخود استاد راهنما: آقاي دكتر ملك زاده و جناب آقاي دكتر وصال زمان: ساعت 12 روز دو شنبه، مورخه 96/11/30...
2018-02-17-04-24-00عنوان پایان نامه: ارزيابي گلدهي درون شيشه اي رز استاد راهنما: آقاي تهراني فر و آقای دكتر شور زمان: ساعت 11  روز چهار شنبه، مورخه 96/12/2 مکان: آمفي تئاتر 5، ساختمان تحصيلات تكميلي...
2018-02-17-04-17-11عنوان پایان نامه: وسعه ماركرهاي مولكولي براي هرمي كردن ژن هاي Rdq mlo – 11 براي مقاومت به بيماري هاي لكه قهوه اي نواري و سفيدك پودري جو استاد راهنما: آقاي دكتر مير شمسي و آقای دكتر اقنوم زمان: ساعت...
2018-02-17-04-14-23عنوان پایان نامه: تاثير مواد آلي بر فراهمي فسفر از سنگ فسفات و برخي خصوصيات خاك در كشت گياه گندم استاد راهنما: آقاي دكتر امامي و آقای دكتر آستارايي زمان: ساعت 12  روز يكشنبه ، مورخه 96/11/30 مکان:...
2018-02-17-04-07-19عنوان پایان نامه: اثر پتاسيم و سديم بر پراكنش رس، پايداري ساختمان، مقاومت مكانيكي و برخي پارامترهاي شيميايي خاك استاد راهنما: آقاي دكتر امامي و آقاي دكتر فتوت زمان: ساعت 9  روز چهار شنبه، مورخه...
2018-02-17-04-00-52عنوان پایان نامه: بررسي پروفايل بيان ژن هاي مرتبط با خشكي در ژنوتيپ هاي گزينش شده مزرعه اي متحمل به خشكي نخود در شرايط كنترل شده استاد راهنما: آقاي دكتر وصال و آقاي دكتر باقري زمان: ساعت 8 روز چهار...
2018-02-17-03-56-37عنوان پایان نامه: بررسي پروفايل بيان ژن هاي مرتبط با خشكي در ژنوتيپ هاي گزينش شده مزرعه اي متحمل به خشكي نخود در شرايط كنترل شده استاد راهنما: آقاي دكتر وصال و آقاي دكتر باقري زمان: ساعت 8 روز چهار...
2018-02-17-03-54-06عنوان پایان نامه: تشخيص مولكولي ژنوتيپ هاي نخود حساس و متحمل به تنش خشكي با استفاده از نشانگرهاي SSR و Caps استاد راهنما: آقاي دكتر وصال و آقاي دكتر باقري زمان: ساعت 10 روز چهار شنبه، مورخه...
2018-02-14-06-32-16عنوان پایان نامه: تعیین اعتبار سنجي مدل اندازه گيري هدايت الكتريكي ظاهري خاك بر اساس رطوبت، دما، وزن مخصوص ظاهري و بافت خاك استاد راهنما: آقاي دكتر روحاني و آقای دكتر لكزيان زمان: ساعت 12  روز...
2018-02-14-06-29-53عنوان پایان نامه: بررسي ويژگي هاي شيميايي و قابليت تخمير پذيري شكمبه اي موسيلاژ تفاله چغندر قند فرآوري شده با اوره ملاس يا شيره ي نبات استاد راهنما: آقاي دكتر دانشور و آقای دكتر ناصريان زمان: ساعت...
2018-02-14-06-24-01عنوان پایان نامه: اثر تنش غرقابي، مصرف كود نيتروژن و تنش خشكي انتهاي فصل بر رشد و عملكرد گياه استويا در شرايط اقليمي رشت استاد راهنما: آقاي دكتر محمد كافي و آقای دكتر مسعود اصفهاني زمان: ساعت 12 ...
2018-02-13-07-58-07عنوان پایان نامه: تاثبر جايگذاري دانه ي جو با سيلاژ تفاله ي چغندر قند در گاوهاي شيري بر فراسنجه هاي تخمير برون تني شكمبه اي استاد راهنما: آقاي دكتر ابراهيمي زمان: ساعت 12  روز شنبه، مورخه...
2018-02-13-05-45-37سه شنبه 24 بهمن 1396 مراسم جايزه علمي رضوي و جشن بزرگ انقلاب با حضور استاندار خراسان رضوي، روسا و اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي شبكه جامع دانشگاه هاي استان خراسان رضوي در مركز همايش هاي دانشگاه علوم پزشكي...
2018-02-13-05-44-17عنوان پایان نامه: شناسايي منابع مقاومت چغندر قند به پوسيدگي فيتوفترائي ريشه و بررسي برخي از جنبه هاي بيوشيميايي و مولكولي مقاومت استاد راهنما: خانم دکتر پريسا طاهري زمان: ساعت 8  روز چهارشنبه،...
2018-02-13-05-41-56عنوان پایان نامه: بهينه سازي فرمولاسيون شكلات تلخ با جايگزيني كاكائو توسط بلوط و سوياي برشته استاد راهنما: آقاي دكتر مظاهري زمان: ساعت 8  روز چهارشنبه ، مورخه 96/12/2 مکان: آمفي تئاتر 4، ساختمان...
2018-02-13-04-38-24عنوان پایان نامه: اثر سرماي دير رس بهاره بر گياهچه گوجه فرنگي تحت شرايط كنترل شده استاد راهنما: آقاي دكتر احمد نظامي زمان: ساعت 10 روز دو شنبه مورخه 96/11/30 مکان: آمفي تئاتر 4، ساختمان شماره...
2018-02-13-04-32-52عنوان پایان نامه: بهينه سازي پارامترهاي عملكرد سيستم سنجش بذر در رديفكار پنوماتيك با موزع صفحه ي مكشي استاد راهنما: آقاي دكتر خجسته پور و آقای دکتر روحانی زمان: ساعت 8  روز شنبه، مورخه...
2018-02-13-04-29-56عنوان پایان نامه: بررسي اثر تنش خشكي و شوري گياه پوششي فرانتكيا براي كاربرد در فضاي سبز شهري استاد راهنما: خانم دكتر كاظمي زمان: ساعت 12 روز چهارشنبه، مورخه 96/11/25 مکان: كلاس 13، ساختمان شماره 1...
2018-02-13-04-26-55عنوان پایان نامه: بررسي تاثير كاربرد برخي از اليسيتورهاي غير زيستي به افزايش متابوليت هاي ثانويه گل راعي استاد راهنما: آقاي دكتر عزيزي زمان: ساعت 12 روز شنبه، مورخه 96/12/5 مکان: آمفي تاتر 4، ساختمان...
2018-02-13-03-58-41عنوان پایان نامه: حليل كارايي اقتصادي – زيست محيطي  و عوامل موثر بر آن در مطالعه موردي واحدهاي صنعتي پرورش گاو شيري استان همدان استاد راهنما: خانم دكتر ليلي ابوالحسني زمان: ساعت 10 روز يكشنبه،...
2018-02-13-03-58-40عنوان پایان نامه: حليل كارايي اقتصادي – زيست محيطي  و عوامل موثر بر آن در مطالعه موردي واحدهاي صنعتي پرورش گاو شيري استان همدان استاد راهنما: خانم دكتر ليلي ابوالحسني زمان: ساعت 10 روز يكشنبه،...
2018-02-13-03-56-56عنوان پایان نامه: شناسايي و بررسي ساختار ژنتيكي جدايه هاي قارچ macrophomina phaseolina عامل بيماري پوسيدگي زغالي خربزه در استان خراسان رضوي استاد راهنما: خانم دكتر پريسا طاهري زمان: ساعت 12 روز دوشنبه،...
2018-02-13-03-53-38عنوان پایان نامه: مطالعه اثرات سطوح ليزين و سيستئين قابل هضم جيره بر صفات كمي و كيفي توليد تخم مرغ در مرغ هاي تخم گذار لاين در سيكل دوم تخم گذاري استاد راهنما: آقاي دكتر گليان زمان: ساعت 12 روز دو شنبه،...
2018-02-13-03-51-39عنوان پایان نامه: مدلسازي تاثير شاخص هاي حدي اقليمي بر عملكرد و بهره وري آب گياه به منظور سازگاري با اثرات تغيير اقليم در دوره هاي آتي ( مطالعه ي موردي گندم و جو ديم در حومه كرخه استاد راهنما: آقاي دكتر...
2018-02-13-03-46-34عنوان پایان نامه: بررسي مزيت نسبي توليد زعفران در استان خراسان رضوي با در نظر گرفتن انتشار گازهاي گلخانه اي (مطالعه موردي : منطقه ي تربت حيدريه) استاد راهنما: آقاي دكتر شاهنوشي و سركار خانم دكتر...
2018-02-13-03-43-36عنوان پایان نامه: مطالعه اثر متقابل نوع بستر و تريكودرما بر رشد و نحوه ي عملكرد ريشه و اسانس گياه داروئي سنبل الطيب تحت شرايط كشت بدون خاك استاد راهنما: آقاي دكتر حسين آروئي زمان: ساعت 11 روز يك شنبه،...
2018-02-10-06-15-30عنوان پایان نامه: پايش تغيير اقليم و تاثير پارامترهاي حدي اقليمي بر تغييرات مكاني و زماني كشت و عملكرد زعفران در دوره هاي آني استاد راهنما: آقاي دكتر محمد موسوي بايگي زمان: ساعت 8 روزيك شنبه، مورخه...