برگزاری جلسه دفاع آقای محمد رزاقی

عنوان پایان نامه: بررسي تاثير نيترات پتاسيم بر صفات مورفولوژيك ،بيولوژيك و عملكرد  ارقام ريحان تحت شرايط تنش خشكي و شوري

استاد راهنما: آقاي دكتر حسين نعمتي

زمان: ساعت 12روز شنبه  مورخ 1396/1/19

مکان: آمفي تاتر ساختمان شماره 1 (گروه باغباني)

جلسات دفاع

2018-03-07-06-40-10عنوان پایان نامه: اثر قارچ تریکو درما و فسفر بر صفات کمی و کیفی گل های زینتی پدیلانتری و گل ناز یخی استاد راهنما: آقای دکتر شور و سرکار خانم دکتر مهدی خانی مقدم زمان: ساعت 12 روز شنبه، مورخه...
2018-03-07-09-06-47عنوان پایان نامه: بررسی ترانسکریپتوم دو رقم حساس و متحمل جو و لاین امید بخش حاصل از آن ها در پاسخ به تنش طولانی مدت شوری استاد راهنما: آقای دکتر محمد فارسی و آقای دکتر هوشنگ علیزاده زمان: ساعت 10 روز...
2018-03-11-06-41-11عنوان پایان نامه: بررسی خصوصیات مولکولی و ویروسی پیچیدگی برگ گوجه فرنگی در برخی نواحی عراق استاد راهنما: آقای دکتر مهرور زمان: ساعت 10 روز چهارشنبه، مورخه 96/12/23 مکان: آمفی تئاتر 4، ساختمان شماره...
2018-03-07-05-51-29عنوان پایان نامه: بهینه سازی تولید متابولیت ثانویه تبایین از ریشه مویین گیاه دارویی خشخاش ایرانی استاد راهنما: آقای دكتر مجید عزیزی و خانم دكتر فاطمه یزدیان زمان: ساعت 14 روز یکشنبه، مورخه...
2018-03-07-05-55-36عنوان پایان نامه: بررسی عوامل تنظیم كننده های رشد جاسمونیك اسید، جیبرلیك، آبسیزیك اسید و ساكارز در تنظیم رنگدانه ها و تركیب رنگ گل در لاله استاد راهنما: آقای دكتر محمود شور زمان: ساعت 8 روز شنبه، مورخه...
2018-03-07-06-15-14عنوان پایان نامه: كلون كردن ژن cel 6b در مخمر Pichia pastoris و بهینه سازی شرایط رشد برای افزایش تولید سلولاز استاد راهنما: خانم دکتر مشتاقی زمان: ساعت 11 روز یکشنبه، مورخه 1396/12/20 مکان: آمفی تئاتر...
2018-03-07-05-09-21عنوان پایان نامه: مطالعه تاثير برخي از اسيدهاي آمينه، تركيبات آلي و زيستي و متانول بر توليد كلم بروكلي استاد راهنما: آقاي دكتر آروئي زمان: ساعت 10 روز چهارشنبه، مورخه 1396/12/16 مکان: كلاس 10 ، ساختمان...
2018-03-03-10-43-44عنوان پایان نامه: بررسي معيارها و استاندارهاي موجود در كاربرد پساب براي كشاورزي جهت استفاده در سيستم خبره استاد راهنما: آقاي دكتر كامران داوري و جناب آقاي دكتر بانژاد زمان: ساعت 8 روز سه شنبه،...
2018-03-03-10-41-08عنوان پایان نامه: بررسي اثر تغيير اقليم بر شاخص قيمت گروه محصولات منتخب كشاورزي استاد راهنما: آقاي دكتر كرباسي زمان:ساعت 12 روز سه شنبه، مورخه1396/12/15 مکان: آمفي تئاتر 4 ، ساختمان شماره ي...
2018-03-03-10-38-30عنوان پایان نامه: امكان سنجي بهينه سازي مصرف علف كش تري فلوكسي سولفورون سديم در مزارع پنبه با بهره گيري از رهيافت مديريت تلفيقي علف هاي هرز استاد راهنما: آقاي دكتر ايزدي و جناب آقاي دكتر راستگو زمان:...
2018-03-03-10-36-06عنوان پایان نامه: ررسي تاثير سطوح متفاوت پرتو فرابنفش همراه با كاربرد تركيبات آنتي اكسيداني مختلف بر واكنش هاي مورفولوژيكي، فنولوژي فيزيولوژي و فيتو شيميايي سه گونه آويشن استاد راهنما: آقاي دكتر...
2018-02-25-05-12-32عنوان پایان نامه: مطالعه خصوصيات فيزيولوژيكي و مورفولوژيكي بنه و گل زعفران در پاسخ به روش هاي مختلف آبياري، اندازه بنه و كود گاوي استاد راهنما: آقاي دكتر رضواني مقدم زمان: ساعت 10 روز شنبه، مورخه...
2018-02-24-06-39-10عنوان پایان نامه: تاثير آرايش كاشت تراكم و تقسيط كود نيتروژن بر ذرت سيكل كراس 704 با كارايي مصرف نور و جذب هيدروژن استاد راهنما: آقاي دكترنصيري زمان: ساعت 10 روز يك شنبه، مورخه 96/12/13 مکان: آمفي...
2018-02-24-03-55-35عنوان پایان نامه: بررسي الگوي بيان ژن كانديد اثرگذار S1X1 در ارقام خربزه آلوده به قارچ استاد راهنما: آقاي دكتر شكوهي فر و جناب آقاي دكتر ملك زاده زمان: ساعت 14 روز شنبه، مورخه 96/12/5 مکان: آمفي تئاتر...
2018-02-24-03-53-09عنوان پایان نامه: امكان سنجي استفاده از زئوليت به عنوان پيش ماده معدني كود آمونيومي – پتاسيمي و كاربرد آن در رشد گياه ذرت استاد راهنما: آقاي دكتر خراساني زمان: ساعت 10 روز شنبه، مورخه 96/12/5 مکان:...
2018-02-19-06-51-20عنوان پایان نامه: استفاده از داده هاي بارش ماهواره اي و مدل هاي سنجش از دور برآورد بارشي براي تخمين رواناب و ارزيابي حساسيت بارش و رواناب به داده هاي بارندگي مختلف استاد راهنما: آقاي دكتر قهرمان زمان:...
2018-02-19-06-48-32عنوان پایان نامه: اثر ويروئيد هاي مركبات بر ترانسكريپتوم ميزبان استاد راهنما: آقاي دكتر زكي عقل و جناب آقاي دكتر جعفرپور زمان: ساعت 14 روز چهار شنبه، مورخه 96/12/2 مکان: آمفي تئاتر 4 ، ساختمان شماره...
2018-02-18-04-20-21عنوان پایان نامه: برآورد ارزش اقتصادي خدمات منطقه ي حفاظت شده ي گنو با استفاده از روش هزينه (TCM) استاد راهنما: آقاي دكتر كوچكي زمان: ساعت 10 روز يك شنبه، مورخه96/11/29 مکان: آمفي تئاتر 5 ، ساختمان...
2018-02-17-08-10-05عنوان پایان نامه: شناسايي بيماري هاي باكتريايي گردو در استان خراسان رضوي استاد راهنما: خانم دكتر ساره بقائي راوري زمان: ساعت 8 روز شنبه، مورخه 96/12/5 مکان: آمفي تئاتر 4، ساختمان شماره ي4...
2018-02-17-08-08-15عنوان پایان نامه: ارزيابي اثر تراكم و آرايش كاشت بر توان رقابتي لوبيا چيتي و علف هاي هرز استاد راهنما: آقاي دكتر قربانعلي اسدي و جناب آقاي دكتر قنبري زمان: ساعت 12 روز دوشنبه، مورخه 96/11/30 مکان: كلاس...
2018-02-17-08-06-46عنوان پایان نامه: شناسايي بيماري هاي باكتريايي گردو در استان خراسان رضوي استاد راهنما: خانم دكتر ساره بقائي راوري زمان: ساعت 8 روز شنبه، مورخه 96/12/5 مکان: آمفي تئاتر 4، ساختمان شماره...
2018-02-17-08-03-45عنوان پایان نامه: اكاوي فيزيولوژيك و بيان ژن هاي منتخب بر اساس مطالعه پروتئوميكس در ژنوتيپ هاي نخود استاد راهنما: آقاي دكتر ملك زاده و جناب آقاي دكتر وصال زمان: ساعت 12 روز دو شنبه، مورخه 96/11/30...
2018-02-17-04-24-00عنوان پایان نامه: ارزيابي گلدهي درون شيشه اي رز استاد راهنما: آقاي تهراني فر و آقای دكتر شور زمان: ساعت 11  روز چهار شنبه، مورخه 96/12/2 مکان: آمفي تئاتر 5، ساختمان تحصيلات تكميلي...
2018-02-17-04-17-11عنوان پایان نامه: وسعه ماركرهاي مولكولي براي هرمي كردن ژن هاي Rdq mlo – 11 براي مقاومت به بيماري هاي لكه قهوه اي نواري و سفيدك پودري جو استاد راهنما: آقاي دكتر مير شمسي و آقای دكتر اقنوم زمان: ساعت...
2018-02-17-04-14-23عنوان پایان نامه: تاثير مواد آلي بر فراهمي فسفر از سنگ فسفات و برخي خصوصيات خاك در كشت گياه گندم استاد راهنما: آقاي دكتر امامي و آقای دكتر آستارايي زمان: ساعت 12  روز يكشنبه ، مورخه 96/11/30 مکان:...
2018-02-17-04-07-19عنوان پایان نامه: اثر پتاسيم و سديم بر پراكنش رس، پايداري ساختمان، مقاومت مكانيكي و برخي پارامترهاي شيميايي خاك استاد راهنما: آقاي دكتر امامي و آقاي دكتر فتوت زمان: ساعت 9  روز چهار شنبه، مورخه...
2018-02-17-04-00-52عنوان پایان نامه: بررسي پروفايل بيان ژن هاي مرتبط با خشكي در ژنوتيپ هاي گزينش شده مزرعه اي متحمل به خشكي نخود در شرايط كنترل شده استاد راهنما: آقاي دكتر وصال و آقاي دكتر باقري زمان: ساعت 8 روز چهار...
2018-02-17-03-56-37عنوان پایان نامه: بررسي پروفايل بيان ژن هاي مرتبط با خشكي در ژنوتيپ هاي گزينش شده مزرعه اي متحمل به خشكي نخود در شرايط كنترل شده استاد راهنما: آقاي دكتر وصال و آقاي دكتر باقري زمان: ساعت 8 روز چهار...
2018-02-17-03-54-06عنوان پایان نامه: تشخيص مولكولي ژنوتيپ هاي نخود حساس و متحمل به تنش خشكي با استفاده از نشانگرهاي SSR و Caps استاد راهنما: آقاي دكتر وصال و آقاي دكتر باقري زمان: ساعت 10 روز چهار شنبه، مورخه...
2018-02-14-06-32-16عنوان پایان نامه: تعیین اعتبار سنجي مدل اندازه گيري هدايت الكتريكي ظاهري خاك بر اساس رطوبت، دما، وزن مخصوص ظاهري و بافت خاك استاد راهنما: آقاي دكتر روحاني و آقای دكتر لكزيان زمان: ساعت 12  روز...