برگزاری جلسه دفاع آقای محمد رزاقی

عنوان پایان نامه: بررسي تاثير نيترات پتاسيم بر صفات مورفولوژيك ،بيولوژيك و عملكرد  ارقام ريحان تحت شرايط تنش خشكي و شوري

استاد راهنما: آقاي دكتر حسين نعمتي

زمان: ساعت 12روز شنبه  مورخ 1396/1/19

مکان: آمفي تاتر ساختمان شماره 1 (گروه باغباني)

جلسات دفاع

2017-12-03-04-12-35عنوان پایان نامه: بررسي تنوع ژنتيكي گلرنگ براي تحمل به خشكي و صفات زينتي استاد راهنما: آقاي دكتر سيد حسين نعمتي زمان: ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 96/9/21 مکان: آمفي تئاتر ساختمان تحصيلات...
2017-12-03-04-10-54عنوان پایان نامه: بررسي پتانسيل آنتي اكسيداني شير گاوهاي شيرده تغذيه شده با دانه كتان و امكان انتقال به خون موش هاي آزمايشگاهي استاد راهنما: آقاي دكتر سيدعليرضا وكيلي زمان: ساعت 12 روز يك شنبه مورخ...
2017-12-02-04-07-38عنوان پایان نامه: پايش وضعيت موتور ديزل بااستفاده از آناليز روغن مبتني بر شبكه عصبي استاد راهنما: آقاي دكتر عباس روحاني و آقاي دكتر محمد طبسي نژاد زمان: ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 96/9/21 مکان: آمفي...
2017-12-02-04-05-43عنوان پایان نامه: ارزيابي فني، اقتصادي و زيست محيطي فناوري هاي استحصال انرژي دو روش ترموشيميايي از مواد زائد به كمك فرايند تحليل سلسله مراتبي استاد راهنما: آقاي دكتر عباس روحاني و آقاي دكتر محمد حسين آق...
2017-11-20-03-49-11عنوان پایان نامه: ارزيابي امكان بهره گيري از روش بستر بذر دروغين و افزايش تراكم كاشت در كنترل چاودار در برخي ارقام گندم استاد راهنما: آقاي دكتر محمد علي باغستاني و آقاي دكتر قربانعلي اسدي زمان: ساعت 8...
2017-11-14-06-03-07عنوان پایان نامه: بررسي تاثير عوامل بوم شناختي بر تنوع زيستي گونه هاي گياهي در مراتع استان خراسان رضوي استاد راهنما: جناب آقاي دكتر عليرضا كوچكي و جناب آقاي دكتر مهدي نصيري محلاتي زمان: ساعت 10روز يك...
2017-11-14-05-59-29عنوان پایان نامه: بررسي اثر جايگزيني شير گاو با شير كنجد بر ويژگي هاي فيزيكوشيميايي بافتي و حسي پنير بدون آبگيري در طي نگهداري سرد استاد راهنما: آقای دکتر وریدی زمان: ساعت 8 روز چهار شنبه مورخ...
2017-10-18-10-06-55عنوان پایان نامه: چينه نگاري خاك شناختي و رسوب شناختي توالي هاي خاك قديمي جنوب غرب ساري استاد راهنما: جناب آقاي دكتر عليرضا كريمي زمان: ساعت 10  روز يكشنبه، مورخه 96/8/7 مکان: آمفي تاتر شماره 4،...
2017-10-18-10-05-34عنوان پایان نامه: تجزيه و تحليل ساختار بيان ژن هاي مرتبط با رشد و نمو ماهيچه اسكلتي مرغ بومي اصفهان  استاد راهنما: آقايان دكتر طهمورث پور و دكتر بختيار زاده زمان: ساعت 12  روز يكشنبه، مورخه...
2017-10-18-10-03-35عنوان پایان نامه: بررسي تاثير استفاده مجدد از بسترهاي حاوي سوپر جاذب صنعتي و طبيعي بر صفات ريحان و تربچه تحت شرايط كشت توام استاد راهنما: جناب آقاي دكتر حسين آروئي زمان: ساعت 12  روز دوشنبه، مورخه...
2017-10-18-10-01-52عنوان پایان نامه: شناسايي قارچ هاي عمده عامل پوسيدگي بعد از برداشت انگور و بررسي اثرات بيوكنترلي آنتاگونيست هاي قارچي و باكتريايي عليه آنها استاد راهنما: سركار خانم دكتر پريسا طاهري و جناب آقاي دكتر...
2017-09-16-06-19-29عنوان پایان نامه: براورد تبخير-تعرق واقعي و ضريب گياهي ذرت به كمك سنجش از دور استاد راهنما: آقاي دكتر فريد حسيني و اقاي دكتر حسين انصاري زمان: ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 96/6/29 مکان: سالن ويديو كنفرانس...
2017-09-16-06-09-41عنوان پایان نامه: بهينه سازي كود نيتروژني و تراكم بوته در گياه كنجد با استفاده از طرح مركب مركزي استاد راهنما: خانم دكتر سرور خرم دل زمان: ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 96/6/27 مکان: كلاس 53 ساختمان تحصيلات...
2017-09-16-06-05-14عنوان پایان نامه: براورد حداكثر بارش تحمل 24 ساعته به روش هاي آماري و سينوپتيكي در استان كرمانشاه استاد راهنما: آقاي دكتر بيژن قهرمان زمان: ساعت 12 روز شنبه مورخ 96/6/25 مکان: كلاس 53 ساختمان تحصيلات...
2017-09-16-06-01-08عنوان پایان نامه: بررسي اثر جايگزيني چربي با ژل آلوئه ورا بر خصوصيات فيزيكوشيميايي، تكنولوژيكي، حسي پنير فراورده هاي گسترش پذير كم چرب استاد راهنما: آقاي دكتر مهدي وريدي زمان: ساعت 8 روزچهار شنبه مورخ...
2017-09-16-05-57-15عنوان پایان نامه: بررسي صفات كمي و كيفي پايه هاي كلونال گلابي به منظور تغيين پايه مناسب با ارقام بومي در منطقه دشت مشهد استاد راهنما: اقاي دكتر غلامحسين داوري نژاد زمان: كلاس 69 ساختمان تحصيلات...
2017-09-16-05-53-11عنوان پایان نامه: بررسي اثر تركيبي اتوكلاو به همراه اسيد و صمغ هاي گواروزانتلي در توليد نشاسته ذرت و ارزيابي ويژگي هاي ساختاري و عملكردي آن استاد راهنما: آقاي دكتر مظاهري تهراني زمان: ساعت 8 روزسه شنبه...
2017-09-16-05-48-35عنوان پایان نامه: بررسي توزيع دما درون بافت چوب تنه تحت گرمايش مايكرو ويو به منظور كنترل آفت سرخرطومي خرما استاد راهنما: اقاي دكتر حسن صدرنيا زمان: ساعت 12 روز يك شنبه مورخ 96/6/26 مکان:كلاس...
2017-09-16-03-24-47عنوان پایان نامه: بررسي توزيع دما درون بافت چوب تنه تحت گرمايش مايكرو ويو به منظور كنترل آفت سرخرطومي خرما استاد راهنما: آقاي دكتر حسن صدرنيا زمان: ساعت 12 روز يك شنبه مورخ 96/6/26 مکان: كلاس...
2017-09-16-03-19-59عنوان پایان نامه: مدل سازي فراهمي مواد مغذي براي گاو هاي هلشتاين با استناد از مدل غيرمبتني بر مواد مغذي و استفاده از برخي خوراك هاي رايج استاد راهنما: آقاي دكتر وكيلي و آقاي دكتر دانش مسگران زمان: ساعت...
2017-09-16-03-18-05عنوان پایان نامه: بررسي اثر نواقص شجره اي و ماتريس خويشاوندي در برآورد پارامتري ژنتيكي و ارزشي ارثي صفات اقتصادي گوسفند قره گل استاد راهنما: آقاي دكتر مجتبي طهمورث پور و آقاي دكتر مختار علي عباسي زمان:...
2017-09-16-03-16-13عنوان پایان نامه: آناليز كمي توليد سيب زميني در شمال شرق ايران استاد راهنما: آقاي دكتر محمد بنايان زمان: ساعت 10 روز يك شنبه مورخ 96/7/2 مکان: آمفي تئاتر شماره...
2017-09-16-03-14-21عنوان پایان نامه: ارزيابي كارايي زيست محيطي و اقتصادي مزارع برنج شهرستان كردكوي استاد راهنما: خانم دكتر ليلي ابوالحسني زمان: ساعت 10روز دوشنبه مورخ 96/6/27 مکان: كلاس 24 ساختمان شماره...
2017-09-11-08-01-09به اطلاع کلیه دانشجویان رشته‌های مختلف دانشکده کشاورزی اعم از کارشناسی و تحصیلات تکمیلی که تمایل به عضویت در انجمن مشاوران دانشجویی مدیریت مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دارند، می رساند جهت ثبت نام به...
2017-09-05-02-49-36عنوان پایان نامه: بررسي نقش اعتبارات خرد برشاخص هاي توسعه پايدار روستايي(مطالعه موردي،روستاهاي شهرستان تربت جام) استاد راهنما: آقاي دكتر دانشور كاخكي و اقاي دكتر ناصر شاهنوشي زمان: ساعت 12 روز دوشنبه...
2017-09-03-08-42-06استاد راهنما: آقای دکتر کافی زمان: ساعت 10 مورخ 96/6/28 مکان: كلاس 24
2017-09-02-04-23-46عنوان پایان نامه: سيستم حمايت تصميم براي بهره برداري پايدار از جنگلهاي صنوبر و مطالعه موردي محدوده كلان شهر مشهد استاد راهنما: آقاي دكتر محمود صبوحي زمان: ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 1396/6/22 مکان: كلاس...
2017-09-02-04-21-07عنوان پایان نامه: مهندسي آنزيم ريبونوكلئاز پانكراس گاوي به منظور القلي مرگ سلولي استاد راهنما: آقاي دكتر محمد رضا نصيري زمان: ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 1396/7/3 مکان: سالن ويديو كنفرانس ساختمان تحصيلات...
2017-09-02-04-18-58عنوان پایان نامه: تاثير وزن بنه مادري و محلول پاشي برگي بر عملكرد و ويژگي هاي بنه دختري دو توده زعفران ايراني و اسپانيايي استاد راهنما: آقاي دكتر محسن جهان زمان: ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ...
2017-09-02-04-16-50عنوان پایان نامه: شناسايي تقلب روغن زيتون بكر بر حسب پايش الگوهاي طيفي فرابنفش و فرو سرخ استاد راهنما: آقاي دكتر رضا فرهوش زمان: ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 1396/6/28 مکان:...