برگزاری جلسه دفاع آقای محمد رزاقی

عنوان پایان نامه: بررسي تاثير نيترات پتاسيم بر صفات مورفولوژيك ،بيولوژيك و عملكرد  ارقام ريحان تحت شرايط تنش خشكي و شوري

استاد راهنما: آقاي دكتر حسين نعمتي

زمان: ساعت 12روز شنبه  مورخ 1396/1/19

مکان: آمفي تاتر ساختمان شماره 1 (گروه باغباني)

جلسات دفاع

2018-05-20-07-01-04عنوان پایان نامه: تاثیر جایگزینی بتائین با متیونین بر عملکرد فراسنجه های خون، برخی صفات کمی و کیفی ماهیچه سینه و عملکرد آنزیم های زنجیره شرایط دمایی معمول و تنش گرمایی در جوجه های گوشتی استاد راهنما:...
2018-05-12-08-57-19عنوان پایان نامه: بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی و رئولوژیکی نشاسته طبیعی و اصلاح شده با روش های هیدرو ترمال میوه بلوط ایرانی استاد راهنما: آقای دکتر محمد علی رضوی زمان: ساعت 12 روز چهارشنبه، مورخه...
2018-05-05-08-43-09عنوان پایان نامه: بررسی اثر دو جیره ذرت – سویا و گندم - سویا بر عملکرد و اجزای لاشه در جوجه های گوشتی استاد راهنما: آقای دکتر حسن کرمانشاهی زمان: ساعت 12 روز یکشنبه، مورخه 97/03/06 مکان: آمفی تئاتر...
2018-05-12-09-26-44عنوان پایان نامه: آسیب شناسی نماتدهای بیماری حشرات روی کرم خراط در مزرعه و آزمایشگاه استاد راهنما: آقای دکتر جواد کریمی زمان: ساعت 10 روز سه شنبه، مورخه 97/03/29 مکان: آمفی تئاتر شماره 5، ساختمان...
2018-05-05-08-40-47عنوان پایان نامه: بهینه روش عمل آوری علف های ترش ذرت، یونجه و قصیل جو با افزودنی های شیمیایی یا زیستی و تاثیر آن بر قابلیت استفاده از پروتئین در روده ی باریک و عملکرد تولیدی گاوهای شیری هاشتاین استاد...
2018-05-05-07-12-45عنوان پایان نامه: تهیه و ارزیابی ویژگی های مونت موریلونایت تغییر یافته با نانو ذرات مگنتیت و اگزو پلی ساکارید باکتریایی و تاثیر کاربرد آن بر فعالیت های آنزیمی و زیست توده میکروبی استاد راهنما: آقای دکتر...
2018-04-29-03-33-20عنوان پایان نامه: بررسی ویژگی های فیلم زیست تخریب پذیر جدید از سریش به ارزیابی تاثیر نوع و غلظت پلاستی سایرز استاد راهنما: خانم دكتر محبی زمان: ساعت 12 روز شنبه، مورخه 97/03/12 مکان: آمفی تئاتر شماره...
2018-04-15-07-14-35عنوان پایان نامه: دینامیسم جمعیت سفید بالک زبان گنجشک و دشمنان طبیعی آن در فضای سبز مشهد استاد راهنما: آقای دکتر صادقی نامقی زمان: ساعت 10 روز شنبه، مورخه 97/02/22 مکان: آمفی تئاتر شماره 4، ساختمان...
2018-04-29-03-29-35عنوان پایان نامه: ارزیابی تاثیر سطوح مختلف آبیاری و کودهای بیولوژیکی و شیمیایی بر خصوصیات کیفی و کمی گیاه حنا استاد راهنما: آقای دکتر امین علیزاده زمان: ساعت 12 روز شنبه، مورخه 97/02/22 مکان: آمفی...
2018-04-29-03-10-20عنوان پایان نامه: مطالعه تاثیر کاربرد قبل و پس از برداشت نانو ذرات نقره، اسید سالیسیلیک و برخی اسانس های گیاهی بر ویژگی های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی و عمر پس از برداشت گل ژربرا استاد راهنما: آقای دکتر...
2018-04-23-09-45-10عنوان پایان نامه: تاثیر تیمارهای مختلف تغذیه، پوترسین و محیط کشت بر رشد، گلدهی و تولید پیاز دو رقم گلرنگ استاد راهنما: آقای دکتر تهرانی فر و آقای دکتر شور زمان: ساعت 12 روز شنبه، مورخه 97/02/22 مکان:...
2018-04-23-09-42-19عنوان پایان نامه: تجزیه و تحلیل ساختار بیان ژن های مرتبط با باقیمانده خوراک مصرفی مرغ بومی اصفهان با استفاده از داده های RNA-Seq استاد راهنما: آقای دکتر طهمورث پور و آقای دکتر محمدرضا بختیاری زاده زمان:...
2018-04-16-09-05-32عنوان پایان نامه: اثر مدیریت تغذیه، آب و نظام های مختلف زراعی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه داروئی آنیسون استاد راهنما: آقای دکتر رضوانی مقدم زمان: ساعت 10 روز شنبه، مورخه 97/02/01 مکان: آمفی تئاتر...
2018-04-16-07-29-29عنوان پایان نامه: عکس العمل های فیزیولوژیک و بیولوژیک نشخوارکنندگان کوچک به کیفیت و کمیت آب مصرفی استاد راهنما: آقای دکتر طهماسبی زمان: ساعت 12 روز دوشنبه، مورخه 97/02/03 مکان: آمفی تئاتر ویدئوکنفرانس،...
2018-04-16-07-23-28عنوان پایان نامه: تاثیر برون تنی فرآوری دانه جو با ترکیبات گیاهی یا عصاره گیاهی با توانایی تعویض کاتیون بر کنتیک گوارش پذیری نشاسته و تاثیر مشترک آن با پروتئین عبوری بر ویژگی های تولیدی گاوهای شیرده...
2018-04-16-07-19-47عنوان پایان نامه: تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی، عملکرد و اسانس گیاه نوروزک استاد راهنما: آقای دکتر کافی زمان: ساعت 12 روز دوشنبه، مورخه 97/01/27 مکان:...
2018-04-15-06-59-32عنوان پایان نامه: بررسی اثرات مگنو پرایمینگ و نانو ذرات دی اکسید سیلیکون بر کنجد تحت شرایط تنش خشکی استاد راهنما: آقای دکتر نظامی و آقای دکتر خزاعی زمان: ساعت 8 روز دوشنبه، مورخه 97/01/27 مکان: آمفی...
2018-04-15-06-57-09عنوان پایان نامه: بررسی خصوصیات مولکولی و ویروسی پیچیدگی برگ گوجه فرنگی در برخی نواحی عراق استاد راهنما: آقای دکتر مهرور زمان: ساعت 10 روز چهارشنبه، مورخه 96/12/23 مکان: آمفی تئاتر 4، ساختمان شماره...
2018-03-07-09-06-47عنوان پایان نامه: بررسی ترانسکریپتوم دو رقم حساس و متحمل جو و لاین امید بخش حاصل از آن ها در پاسخ به تنش طولانی مدت شوری استاد راهنما: آقای دکتر محمد فارسی و آقای دکتر هوشنگ علیزاده زمان: ساعت 10 روز...
2018-03-07-06-40-10عنوان پایان نامه: اثر قارچ تریکو درما و فسفر بر صفات کمی و کیفی گل های زینتی پدیلانتری و گل ناز یخی استاد راهنما: آقای دکتر شور و سرکار خانم دکتر مهدی خانی مقدم زمان: ساعت 12 روز شنبه، مورخه...
2018-03-07-05-55-36عنوان پایان نامه: بررسی عوامل تنظیم كننده های رشد جاسمونیك اسید، جیبرلیك، آبسیزیك اسید و ساكارز در تنظیم رنگدانه ها و تركیب رنگ گل در لاله استاد راهنما: آقای دكتر محمود شور زمان: ساعت 8 روز شنبه، مورخه...
2018-03-07-06-15-14عنوان پایان نامه: كلون كردن ژن cel 6b در مخمر Pichia pastoris و بهینه سازی شرایط رشد برای افزایش تولید سلولاز استاد راهنما: خانم دکتر مشتاقی زمان: ساعت 11 روز یکشنبه، مورخه 1396/12/20 مکان: آمفی تئاتر...
2018-03-07-05-51-29عنوان پایان نامه: بهینه سازی تولید متابولیت ثانویه تبایین از ریشه مویین گیاه دارویی خشخاش ایرانی استاد راهنما: آقای دكتر مجید عزیزی و خانم دكتر فاطمه یزدیان زمان: ساعت 14 روز یکشنبه، مورخه...
2018-02-13-03-58-41عنوان پایان نامه: تحليل كارايي اقتصادي – زيست محيطي  و عوامل موثر بر آن در مطالعه موردي واحدهاي صنعتي پرورش گاو شيري استان همدان استاد راهنما: خانم دكتر ليلي ابوالحسني زمان: ساعت 10 روز يكشنبه،...
2017-03-12-08-16-57عنوان پایان نامه: بهينه سازي اجاق زيست توده سوز شبيه گاز ساز “ميكرو گازيفاير استاد راهنما: آقاي دكتر ابراهيمي نيك و آقای دكتر عباسپور فرد زمان: ساعت 12روز  چهارشنبه  مورخ 1395/12/25 مکان:...
2017-05-09-04-35-52عنوان پایان نامه: اثير تنظيم كننده هاي رشد و دي اكسيد كربن بر توليد كنندگي و عملكرد ريز غده هاي سيب زميني استاد راهنما: آقاي دكتر محمد كافي و  آقاي دكتر احمد نظامي زمان: ساعت 10 روز  چهارشنبه...
2018-02-24-03-55-35عنوان پایان نامه: بررسي الگوي بيان ژن كانديد اثرگذار S1X1 در ارقام خربزه آلوده به قارچ استاد راهنما: آقاي دكتر شكوهي فر و جناب آقاي دكتر ملك زاده زمان: ساعت 14 روز شنبه، مورخه 96/12/5 مکان: آمفي تئاتر...
2017-12-16-03-58-29عنوان پایان نامه: بررسي و آناليز بيان ژن هاي مرتبط با آپوپتوزيس در نژادهاي مرغ بومي اصفهان و تجاري راس تحت دادههاي RNA-seq استاد راهنما: آقاي دكتر محمدرضا نصيري زمان: ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ...
2017-12-12-10-58-12عنوان پایان نامه: جداسازي و كارايي باكتري هاي شور و قليا پسند موثر در كاهش تنش شوري در گندم استاد راهنما: آقاي دكتر امير لكزيان و آقاي دكتر عليرضا آستارايي زمان: ساعت 10 روز يك شنبه مورخ 96/9/26 مکان:...
2017-12-16-03-56-37عنوان پایان نامه: ارزيابي ردپاي آب توليد گندم در استان خوزستان در شرايط اقليمي حال و آينده استاد راهنما: آقاي دكتر محمد بنايان و اقاي پرويز دكتر رضواني مقدم زمان: ساعت 12 روز يك شنبه مورخ 96/9/26 مکان:...