برگزاری جلسه دفاع آقای محمد رزاقی

عنوان پایان نامه: بررسي تاثير نيترات پتاسيم بر صفات مورفولوژيك ،بيولوژيك و عملكرد  ارقام ريحان تحت شرايط تنش خشكي و شوري

استاد راهنما: آقاي دكتر حسين نعمتي

زمان: ساعت 12روز شنبه  مورخ 1396/1/19

مکان: آمفي تاتر ساختمان شماره 1 (گروه باغباني)

جلسات دفاع

2017-08-15-03-16-42عنوان پایان نامه: بررسي آلومتريك صفات مورفولوژيك ارقام گندم و لوبياي سقيد در مراحل مختلف رشد استاد راهنما: آقاي دكتر حميد خزاعي و جناب آقاي دكتر محمد بنايان زمان: ساعت10روز يك شنبه مورخ 1396/6/5 مکان:...
2017-08-15-03-13-33عنوان پایان نامه: بررسي استفاده از مالچ،سوپر جاذب و دور آبياري بر برخي صفات گل جعفري استاد راهنما: خانم دكتر زهرا كريميان و خانم دكتر ليلا سميعي زمان: ساعت 12 روز چهارشنبه  مورخ 1396/6/1 مکان:...
2017-08-15-03-04-27عنوان پایان نامه: اثر مديريت نظام هاي شخم رايج و اكولوژيك بر خصوصيات كمي و كيفي دارويي هميشه بهار استاد راهنما: آقاي دكتر توكل افشاري و آقاي دكتر محمد تقي ناصري زمان: ساعت 10 روزشنبه  مورخ...
2017-08-15-03-02-13عنوان پایان نامه: جداسازي ،تخليص،تغليظ و درون پوشاني لاكتوفرين شير شتر:كاربرد در مدل نوشيدني بر پايه ايزوله آب پنير و بررسي اثرات استخوان زايي در محيط كشت سلولي استاد راهنما: خانم دكتر فخري شهيدي و آقاي...
2017-08-15-03-00-24عنوان پایان نامه: بهينه سازي فرايند اكستروژن در توليد اسنك حجيم شده حاوي آرد كنجاله بنه و بررسي امكان استفاده از روغن آن در دراژه استاد راهنما: آقاي دكتر جواد وريدي و خانم دكتر الناز ميلاني زمان: ساعت...
2017-08-15-02-58-21عنوان پایان نامه: بررسي اثر بسته بندي اتمسفر اصلاح شده در افزايش زمان ماندگاري و حفظ كيفيت خرماي رقم برصي استاد راهنما: آقاي دكتر ناصر صداقت زمان: ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 1396/6/15 مکان:  آمفي...
2017-08-05-04-54-21عنوان پایان نامه: تاثير عصاره پوست به ريز پوشان شده در نانو امولسيون هاي دو لايه متعدد با پوششهاي بيوپليمري در كنترل اكسايش روغن سويا استاد راهنما: آقاي دكتر سيد علي مرتضوي و آقاي دكتر محمد حسين حداد...
2017-08-05-04-51-34عنوان پایان نامه: جداسازي و شناسايي باسيلوس هاي مولد پروتئاز قليايي در باكتريو فاژ با استفاده از روش هاي مبتني بر كشت مولكولي استاد راهنما: خانم دكتر فريده طباطبائي و آقاي دكتر سيد علي مرتضوي زمان: ساعت...
2017-08-05-04-48-42عنوان پایان نامه: بررسي اثر پوشش خوراكي و نوع بسته بندي در بهبود كيفيت كيوي رقم هايوارد استاد راهنما: آقاي دكتر ناصر صداقت زمان: ساعت 12 تا 14، روز دوشنبه مورخ 96/6/27 مکان: كلاس 10 واقع در ساختمان...
2017-08-05-04-46-55عنوان پایان نامه: ارزيابي فعاليت ضد قارچي رنگ طبيعي آناتو در شرايط ويترو و بررسي اثرات كاربرد آن بر خصوصيات ميكروبي، فيزيولوژيكي نان حجيم استاد راهنما: آقاي دكتر محمد باقر حبيبي زمان: ساعت 10 تا12،...
2017-08-05-04-31-59عنوان پایان نامه: پايش همزمان اكسايش اوليه و ثانويه روغن هاي سويا و كانولا بر حسب طيف هاي فرابنفش و فرو سرخ استاد راهنما: آقاي دكتر فرهوش زمان: ساعت 10 تا12،روز دوشنبه  مورخ 96/6/27 مکان: كلاس 10...
2017-08-05-04-28-29عنوان پایان نامه: بررسي آنتي ژنتيكيآنتي ژن هاي omp31 و omp25 باكتري بدوسيلاويلاتيس استاد راهنما: آقای دکتر طهمورث پور زمان: ساعت 10 تا12،   روز يكشنبه  مورخ 96/6/26 مکان: آمفي تاتر ويدئو...
2017-08-05-03-59-24عنوان پایان نامه: مطالعه مقايسه تاثير كاربرد كودهاي آلي حاصل از پسماندهاي شهري و كود اوره بر روي برخي از صفات كمي و كيفي گياه دارويي نعناع فلفلي استاد راهنما: آقای دکتر حسين آروئي زمان: ساعت 10 تا12،...
2017-07-26-03-01-06عنوان پایان نامه: ارزيابي روش هاي زمين آمار در تيهي نقشه مقاومت مكانيكي خاك استاد راهنما: آقاي دكتر عباس روحاني و جناب اقاي دكتر محمد حسين عباسپور فرد زمان: ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 1396/6/28 مکان:...
2017-07-24-05-02-38عنوان پایان نامه: Gnetic diversity between three populations of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) based on DNA sequencing استاد راهنما: آقاي دكتر علي جواد منش زمان: ساعت  10روز چهارشنبه مورخ...
2017-07-10-05-05-45عنوان پایان نامه: تاثير كرم خاكي و قارچ ميكوريزا بر توزيع اشكال شيميايي و جذب عناصر آهن،روي و منگنز توسط ذرت در يك خاك آهكي استاد راهنما: خانم دكتر اكرم حلاج نيا و جناب اقاي دكتر امير لكزيان زمان: ساعت...
2017-07-08-05-27-42عنوان پایان نامه: جداسازي تبخير و تعرق در مديريت هاي مختلفآبياري و از آن بر نياز آبي برنج در گيلان استاد راهنما: آقاي دكتر موسوي بايگي زمان: ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 1396/4/21 مکان:  كلاس 56...
2017-07-08-05-19-46عنوان پایان نامه: مقايسه اثر كاربرد كودهاي بيولوژيك و شيميايي بر ويژگيهاي اگرواكولوژيكي ذرت تحت شرايط كم آبي استاد راهنما: آقاي دكتر جهان زمان: ساعت  8 روز شنبه مورخ 1396/6/4 مکان: كلاس 10...
2017-07-08-05-08-21عنوان پایان نامه: تعيين دوران بحراني علف هاي هرزذرت نسبت به روزهاي پس از كاشت و درجه روز با استفاده از تابع عكسي وزن تك بوته استاد راهنما: آقاي دكتر قربانعلي اسدي زمان: ساعت 10 روز شنبه مورخ...
2017-07-08-05-05-28عنوان پایان نامه: خالص سازي و سينتك حل شدن سپوليت در اسيدكلريدريك و بافر استات سديم- اسيد استيك استاد راهنما: آقاي دكتر عليرضاكريمي زمان: ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 1396/6/29 مکان: آمفي تاتر شماره...
2017-07-05-04-40-22عنوان پایان نامه: مقايسه فاكتورهاي بيماريزايي و بررسي بر همكنش بيوشيميايي سلولي و مولكولي جدايه هاي Xanthomonas amonopodis citri با ارقام مختلف مركبات استاد راهنما:آقاي دكتر سعيد طريقي زمان: ساعت 10 روز...
2017-07-04-05-29-32عنوان پایان نامه: بررسي تاكسونوميك بال ريشك داران دو خانواده Melanthrpidae و Acolothripidae بر اساس صفات ريخت شناسي و مولكولي در استان خراسان شمالي استاد راهنما: خانم دكتر ليدا فكرت و آقاي دكتر مهدي مدرس...
2017-07-03-02-58-45عنوان پایان نامه: بررسي خواص فيزيكوشيميايي،مكانيكي و حرارتي فيلم زيست تخريب پذير مخلوط هاي انواع نشاسته ترموپلاستيك وپلي لاكتيك اسيد اصلاح شده استاد راهنما: آقاي دكتر سيد محمدعلي رضوي و جناب آقاي دكتر...
2017-07-02-04-01-54عنوان پایان نامه: تاثير نانو مسيل كوركومين جيره بر اختلالات متابوليك ،عملكرد و فراسنجه هاي بيوشيميايي خون در جوجه هاي گوشتي تحت استرس سرمايي استاد راهنما: آقای دکتر ابوالقاسم گليان زمان: ساعت10روزسه...
2017-07-02-03-59-28عنوان پایان نامه: بررسي كاركرد بازاريابي اخلاقي بر فرايند تصميم گيري خريد برنج(مطالعه موردي شهر كاشمر) استاد راهنما: آقاي دكتر محمدرضا كهنسال زمان: ساعت 9  روز سه شنبه  مورخ 1396/4/20 مکان:...
2017-07-02-03-57-17عنوان پایان نامه: بررسي اثر تغذيه برگي كودهاي نيترات كلسيم معمولي و بهينه شده و استفاده از فيلم هاي نانو كمپوزيتي روي عمر پس از برداشت هلو رقم البرتا استاد راهنما: آقاي دكتر عابدي و جناب آقاي دكتر...
2017-06-24-04-13-53عنوان پایان نامه: بررسي امكان رديابي مستقيم DNAي تكثير كننده ويروس پيچيدگي زرد برگ گوجه فرنگي با استفاده از نانو ذرات و مقايسه آن باروشهاي تشخيصي متداول استاد راهنما: آقاي دكتر عبدالرضا باقري و خانم دكتر...
2017-06-24-04-00-33عنوان پایان نامه: بررسي امكان سنجي افزايش اندازه بنه و بهبود عملكرد زعفران از طريق مديريت زراعي استاد راهنما: آقاي دكتر پرويز رضواني مقدم زمان: ساعت 10 روز شنبه مورخ  1396/4/17 مکان: كلاس 10...
2017-06-24-03-54-47عنوان پایان نامه: مقايسه اثرات مكملهاي پروبيوتيك،پري بيوتيك و سين بيوتيك بر عملكرد،مورفولوژي روده وپاسخ سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي استاد راهنما: آقاي دكتر رضا مجيد زاده زمان: ساعت 10 روز دوشنبه مورخ...
2017-06-20-05-13-14عنوان پایان نامه: بررسي اثر پروتئين لوبيا و صمغ زانتان بر خصوصيات فيزيكوشيميايي امولسيون روغن در آب استاد راهنما: آقاي دكتر آرش كوچكي زمان: ساعت 8 روز چهارشنبه  مورخ 1396/4/21 مکان: آمفي تئاتر...