برگزاری جلسه دفاع آقای محمد رزاقی

عنوان پایان نامه: بررسي تاثير نيترات پتاسيم بر صفات مورفولوژيك ،بيولوژيك و عملكرد  ارقام ريحان تحت شرايط تنش خشكي و شوري

استاد راهنما: آقاي دكتر حسين نعمتي

زمان: ساعت 12روز شنبه  مورخ 1396/1/19

مکان: آمفي تاتر ساختمان شماره 1 (گروه باغباني)

جلسات دفاع

2017-06-24-04-13-53عنوان پایان نامه: بررسي امكان رديابي مستقيم DNAي تكثير كننده ويروس پيچيدگي زرد برگ گوجه فرنگي با استفاده از نانو ذرات و مقايسه آن باروشهاي تشخيصي متداول استاد راهنما: آقاي دكتر عبدالرضا باقري و خانم دكتر...
2017-06-24-04-00-33عنوان پایان نامه: بررسي امكان سنجي افزايش اندازه بنه و بهبود عملكرد زعفران از طريق مديريت زراعي استاد راهنما: آقاي دكتر پرويز رضواني مقدم زمان: ساعت 10 روز چهارشنبه  مورخ  1396/4/14 مکان:...
2017-06-24-03-54-47عنوان پایان نامه: مقايسه اثرات مكملهاي پروبيوتيك،پري بيوتيك و سين بيوتيك بر عملكرد،مورفولوژي روده وپاسخ سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي استاد راهنما: آقاي دكتر رضا مجيد زاده زمان: ساعت 10 روز دوشنبه مورخ...
2017-06-20-05-13-14عنوان پایان نامه: بررسي اثر پروتئين لوبيا و صمغ زانتان بر خصوصيات فيزيكوشيميايي امولسيون روغن در آب استاد راهنما: آقاي دكتر آرش كوچكي زمان: ساعت 8 روز چهارشنبه  مورخ 1396/4/21 مکان: آمفي تئاتر...
2017-06-20-05-10-01عنوان پایان نامه: بررسي استفاده از سامانه تركيبي صافي هاي نازلدار فيلتراسيون جذب سطحي –زريني در كنترل فصلي مواد معلق و محلول و آب شرب شهري(مطالعه موردي تصفيه خانه آب طرق) استاد راهنما: اقاي دكتر انصاري و...
2017-06-20-05-07-55عنوان پایان نامه: اثر كاربرد پاييزه اسيد ساليسيليك و سولفات پتاسيم بر تغييرات فيزيولوژيك و بيوشيميايي مقاومت بر سرما در انگور و رقم عسگري و تشكيل ميوه آن استاد راهنما: آقای دكتر بهرام عابدي زمان: ساعت...
2017-06-18-08-28-07عنوان پایان نامه: بررسي راندمان انرژي و تحليل اقتصادي دانه رئغني كلزا در نظام هاي مختلف كشت در ايران استاد راهنما: اقاي دكتر محسن جهان و جناب آقاي دكترمحمد تقي  ناصري زمان: ساعت 10 روز يكشنبه...
2017-06-11-06-58-47عنوان پایان نامه: تعيين الگوي بهينه كشت زراعي شهرستان آمل با تاكيد بر مديريت كيفي آب هاي زير زميني استاد راهنما: آقاي دكتر محمود صبوحي زمان: ساعت  10  روز شنبه  مورخ 1396/4/3 مکان: آمفي...
2017-06-11-04-56-51عنوان پایان نامه: مقياس سازي آبياري نواري براي خاكهاي نامتشابه استاد راهنما: آقاي دكتر كامران داوري زمان: ساعت  10روز يكشنبه مورخ 1396/3/21 مکان: سالن ويديو كنفرانس ساختمان تحصيلات...
2017-06-11-03-26-14عنوان پایان نامه: ساخت فيلم خوراكي امولسيون بر پايه پروتئين پسته وحشي (بنه) به همراه مخلوط موم زنبور عسل/اسيد اولئيك و بررسي ويژگي هاي آن استاد راهنما: آقای دكتر ناصر صداقت وآقاي دكتر مسعود تقي زاده...
2017-06-10-03-27-21عنوان پایان نامه: بررسي اثر غلظت هاي مختلف صمغ زانتان ،روش انجماد، سيكل هاي انجماد،خروج از انجماد و نگهداري طي انجماد،بر ويژگي هاي رئولوژيكي و ساختاري خمير منجمد شيرين و كيفيت محصول حاصل از پخت آن استاد...
2017-06-10-03-18-57عنوان پایان نامه: مقايسه و آناليز بيان افتراقي ژنهاي مرتبط با سيستم ايمني در مرغان بومي و تجاري با استفاده از داده ها RNA-seq استاد راهنما: اقاي دكتر  نصيري و جناب آقاي دكتر سلامي زمان: ساعت 10 روز...
2017-06-03-03-02-34عنوان پایان نامه: بسط مفهوم ذخيره "استراتژيك" در مديريت منابع آب و تدوين يك چارچوب براي كاهش مخاطرات خشكسالي هاي شديد و طولاني مدت براساس اين مفهوم استاد راهنما: آقاي دكتر  كامران داوري و  آقاي...
2017-05-28-05-11-05عنوان پایان نامه: بهينه سازي جوانه زني، سبز و استقرار گياهچه زيره سياه و بررسي اثرات تنش سرما و خشكي بر گياهچه آن تحت شرايط كنترل شده استاد راهنما: آقاي دكتر نظامي زمان: ساعت  12 روز چهارشنبه...
2017-05-28-05-09-36عنوان پایان نامه: توليد بيوديزل تركيبي از روغن هاي افتابگردان و پسماند و ارزيابي تاثيرات آن بر پارامترهاي عملكردي و الاينده هاي خروجي و موتور ديزل استاد راهنما: آقاي دكتر محمد طبسي نژاد زمان: ساعت 10...
2017-05-28-05-07-00عنوان پایان نامه: كلونينگ و بيان ژن هاي GroEL و كايمر omp25-bls باكتري بروسلا مليتنيس و بررسي ايمني زايي آن ها در محيط برون تني موش استاد راهنما: آقاي دكتر طهمورث پور زمان: ساعت 10  روز يكشنبه مورخ...
2017-05-28-05-06-15عنوان پایان نامه: مدلسازي نرم افزاري پهنه سيل گير رودخانه به منظور تشخيص نواحي خسارت پذير و ارائه راهكار، مطالعه موردي رودخانه فريزي استاد راهنما: آقای دكتر اسماعيلي زمان: ساعت 12 روز سه شنبه مورخ...
2017-05-28-05-05-26عنوان پایان نامه: مقايسه اثر اسانس هاي رزماري ،مريم گلي،مرزنجوش و ميخك بر ويژگي هاي شيميايي ،حسي و ضد اكسايشي ناگت مرغ استاد راهنما: آقای دكتر محمد جواد وريدي و آقاي دكتر مهدي وريدي زمان: ساعت 12 روز...
2017-05-28-05-04-45عنوان پایان نامه: بررسي مورفولوژيكي ،مولكولي و بيماريزايي گونه هاي نماتد ريشه گرهي باغات پسته استان كرمان و ارزيابي عكس العمل هاي بيوشيميايي پسته آلوده به نماتد با استفاده از برخي از استرين هاي...
2017-05-09-04-35-52عنوان پایان نامه: اثير تنظيم كننده هاي رشد و دي اكسيد كربن بر توليد كنندگي و عملكرد ريز غده هاي سيب زميني استاد راهنما: آقاي دكتر محمد كافي و  آقاي دكتر احمد نظامي زمان: ساعت 10 روز...
2017-05-09-04-31-32عنوان پایان نامه: مطالعات مورفولوژيكي و سيتولوژيكي جمعيتهاي مختلف جوده موجود دركشور و واكنش آنها به زمان كاربرد علفكش هاي سولفو سولفرون و توتال استاد راهنما: آقاي دكتر مهدي راستگو و آقاي دكتر...
2017-05-09-04-24-57عنوان پایان نامه: امكان سنجي بهينه سازي مصرف علفكش نيكوسولفورون در ذرت و بررسي ماندگاري آن در خاك استاد راهنما: آقاي دكتر ابراهيم ايزدي و آقاي دكتر مهدي راستگو زمان: ساعت 10 روز  چهارشنبه...
2017-05-06-03-37-13عنوان پایان نامه: اثر نوكلئوساكاريدهاي خالص برعملكرد رشد ،مورفولوژي روده ،انزيم هاي گوارشي ،فراسنجه هاي بيوشيميايي سرم و عملكرد سيستم ايمني در جوجه هاي گوشتي استاد راهنما: آقاي دكتر حسن كرمانشاهي و آقاي...
2017-05-03-04-13-20عنوان پایان نامه: ارزيابي كارايي مصرف آب و خطر پذيري توليد گندم پاييزه متاثر از وقوع شرايط جوي هواشناسي ناشي از تغيير اقليم در استان خراسان رضوي استاد راهنما: اقاي دكتر انصاريان و جناب اقاي دكتر...
2017-05-01-04-51-34عنوان پایان نامه: ارزيابي پاسخ ذرت متحمل به علف كش سيكلوكسيديم و هيبريد رايج ايران به روش كنترل علف هاي هرز مبتني بر كاربرد علف كش سيكلوكسيديم استاد راهنما: آقاي دكتر ابراهيم ايزدي دربندي زمان: ساعت...
2017-05-01-04-49-27عنوان پایان نامه: بررسي جنبه هاي سلولي،مولكولي و بيوشيميايي برهمكنش گندم با گونه هاي عمده فوزاريوم عامل بلايت خوشه استاد راهنما: خانم دكتر پريسا طاهري زمان: ساعت 10 روز  چهارشنبه  مورخ...
2017-04-29-09-48-10عنوان پایان نامه: بررسي ميزان حساسيت فنولوژي چند گياه زراعي به تغييرات دمايي و پيش بيني مراحل فنولوژي آنها در شرايط تغيير اقليم استاد راهنما: آقاي دكتر عليرضا كوچكي و  آقاي دكتر مهدي نصيري...
2017-04-23-03-01-20عنوان پایان نامه: بررسي تركيب شيميايي و ويژگيهاي فيزيكي سبوس گندم توليدي كارخانه هاي آرد خراسان رضوي در تابستان و زمستان و بررسي اثر جايگزيني آن بجاي جو بر عملكرد بزهاي شيري سانن استاد راهنما: آقاي دكتر...
2017-04-18-07-30-12عنوان پایان نامه: بررسي مقايسه روش هاي نوين كنترل در پي سدها با شبيه سازي عددي مطالعه موردي(سد خاكي) استاد راهنما:آقاي دكتر كاظم اسماعيلي زمان: ساعت 12روز شنبه  مورخ1396/2/16 مکان: آمفي تاتر...
2017-04-18-07-25-44عنوان پایان نامه: بررسي فراسنجه هاي تجزيه مخلوط سيلاژ يونجه و جو عمل اوري شده با اسانس هاي آويشن و نعناع فلفلي در شرايط درون تني و بدون تني در نشخواركنندگان استاد راهنما: آقاي دكتر ناصريان زمان: ساعت...