برگزاری جلسه دفاع آقای حسین یوسفی

عنوان پایان نامه: بررسي نقش رسانه هاي جمعي در توسعه مكانيزاسيون كشاورزي

استاد راهنما: آقاي دكتر عباس روحاني و جناب آقاي دكتر حسن عاقل

زمان: ساعت 10 روز  سه شنبه  مورخ1396/1/29

مکان: سالن آمفي تئاتر گروه بيوسيستم(ساختمان شماره 4)

جلسات دفاع

2018-06-19-04-18-40عنوان پایان نامه: بررسی امکان زیست تخریب پذیری بسته بندی های غذایی پلی اتیلنی توسط باکتری های منتخب استاد راهنما: آقای دکتر حبیبی زمان: ساعت 10 روزدو شنبه، مورخه 1397/04/04 مکان: آمفی تئاتر 5، ساختمان...
2018-06-19-04-13-52عنوان پایان نامه: طرح ریزی انتخاب ژنومی در نژادهای نجدی، سرابی و تالشی و ارزیابی صحت روش تک مرحله ای با استفاده از اطلاعات فیتوشیمی، ژنومی و شجره استاد راهنما: آقای دکتر مهدی شریعتی زمان: ساعت 12 روز یک...
2018-06-19-04-09-37عنوان پایان نامه: ارزیابی کارایی شاخص های متداول خشکسالی و مدل اسکاگو بر اساس میزان عملکرد محصولات عمده زراعی در استان گلستان استاد راهنما: آقای دکتر بهشتی و آقای دکتر مساعدی زمان: ساعت 10 روز چهارشنبه،...
2018-06-19-04-06-56عنوان پایان نامه: تحلیل خشکسالی کشاورزی با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و توسعه یک شاخص مناسب برای ارزیابی وضعیت خشکسالی کشاورزی استاد راهنما: آقای دکتر ثنایی نژاد زمان: ساعت 8 روز سه شنبه، مورخه...
2018-06-18-12-01-40عنوان پایان نامه: تفکیک چهار رقم برنج ایرانی به وسیله ی تصویر برداری چند طیف فرو سرخ نزدیک و مرئی استاد راهنما: آقای دکتر گلزاریان و آقای دکتر خجسته پور زمان: ساعت 12 روز دو شنبه، مورخه...
2018-06-18-11-59-01عنوان پایان نامه: بررسی امکان افزایش برخی از ترپنوئید ایندول آلکالوئیدهای دارویی در گیاه پروانش با استفاده از بیش بیان عامل رونویسی Crmycy استاد راهنما: آقای دکتر شهریاری و آقای دکتر علی نیازی زمان:...
2018-06-18-11-56-49عنوان پایان نامه: تعیین منحنی دبی – اشل در مقاطع مرکب با استفاده از روش آنتروپی استاد راهنما: آقای دکتر اسماعیلی و آقای دکتر مغربی زمان: ساعت 10 روز یکشنبه، مورخه 1397/04/03 مکان: آمفی تئاتر شماره ی 4،...
2018-06-18-06-30-52عنوان پایان نامه: اثر سویه های بومی و تجاری (لاکتو باسیلوس پلانتاروم، لاکتو باسیلوس فرنتوم) بر پروفایل متابولیت های ماست و سرم خون در گروه مصرف کننده استاد راهنما: آقای دکتر یاورمنش و آقای دکتر...
2018-06-12-04-05-08عنوان پایان نامه: بررسی ایمنی زایی پلاسمیدهای کد کننده ی آنتی ژن های omp25 و omp31 بروسلاملی تنیس در موش استاد راهنما: آقای دکتر طهمورث پور و آقای دکتر مهدی سلطانی زمان: ساعت 12 روز دوشنبه، مورخه...
2018-05-12-09-26-44عنوان پایان نامه: آسیب شناسی نماتدهای بیمارگر روی لارو کرم خراط Zeuzera pyrina: L. (Lepidoptera: Cossidae) ارزیابی آزمایشگاهی و مطالعه مزرعه ای استاد راهنما: آقای دکتر جواد کریمی زمان: ساعت 10...
2018-06-11-04-32-41عنوان پایان نامه: استخراج صمغ دانه شمبلیله به کمک امواج فراصوت و ارزیابی ویژگی های عملکردی، رئولوژیکی و اثر بخشی آن استاد راهنما: آقای دکتر مهدی وریدی و آقای دکتر محمد جواد وریدی زمان: ساعت 10 روز چهار...
2018-06-12-04-09-05عنوان پایان نامه: تاثیر مقادیر مختلف نمک، ماده خشک و آنزیم ترانس گلوتامیناز بر پدیده دوفازی شدن دوغ استاد راهنما: آقای دکتر مظاهری زمان: ساعت 12 روز دو شنبه، مورخه 1397/3/28 مکان: آمفی تئاتر شماره 4،...
2018-06-12-04-07-14عنوان پایان نامه: ارزیابی مصرف سطوح بالای نیتروژن و تراکم زیاد بر کارایی مصرف نور و نیتروژن در ذرت استاد راهنما: آقای دکتر کوچکی و آقای دکتر نصیری زمان: ساعت 10 روز چهارشنبه، مورخه 1397/3/30 مکان: آمفی...
2018-06-12-04-00-54عنوان پایان نامه: مدل سازی سیلاب شهری (حوزه 40 بازه گلستان) استاد راهنما: آقای دکتر خداشناس زمان: ساعت 12 روز یکشنبه، مورخه 1397/03/27 مکان: آمفی تئاتر 4، ساختمان شماره...
2018-06-11-04-11-10عنوان پایان نامه: مطالعه تغذیه آبخوان بجنورد با مدل سازی اندرکنش رودخانه و آب زیر زمینی استاد راهنما: آقای دکتر ضیایی زمان: ساعت 10 روز یکشنبه، مورخه 97/03/27 مکان: آمفی تئاتر شماره 4، ساختمان شماره...
2018-06-11-04-13-06عنوان پایان نامه: بررسی عوامل موثر بر میزان مصرف شیر در شهر مشهد استاد راهنما: آقای دکتر شاهنوشی و آقای دكتر حسین محمدی زمان: ساعت 10 روز دوشنبه، مورخه 97/04/04 مکان: آمفی تئاتر شماره 4، ساختمان شماره...
2018-06-11-04-09-00عنوان پایان نامه: بررسی اثرات تغییرات کاربری ارضی جنگلی استان گیلان به باغات چای بر برخی شاخص های پایداری ساختمان خاک استاد راهنما: آقای دکتر امامی زمان: ساعت 12 روز یکشنبه، مورخه 97/03/27 مکان: آمفی...
2018-06-11-04-06-13عنوان پایان نامه: تاثیر کودهای نانو آهن، اسید هیومیک به همراه کمپوست محتویات شکمبه گوسفند روی خصوصیات خاک و گیاه شلغم استاد راهنما: آقای دکتر آستارایی زمان: ساعت 10 روز شنبه، مورخه 97/04/02 مکان: آمفی...
2018-05-20-07-01-04عنوان پایان نامه: تاثیر جایگزینی بتائین با متیونین بر عملکرد فراسنجه های خون، برخی صفات کمی و کیفی ماهیچه سینه و عملکرد آنزیم های زنجیره شرایط دمایی معمول و تنش گرمایی در جوجه های گوشتی استاد راهنما:...
2018-05-12-08-57-19عنوان پایان نامه: بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی و رئولوژیکی نشاسته طبیعی و اصلاح شده با روش های هیدرو ترمال میوه بلوط ایرانی استاد راهنما: آقای دکتر محمد علی رضوی زمان: ساعت 12 روز چهارشنبه، مورخه...
2018-05-05-08-43-09عنوان پایان نامه: بررسی اثر دو جیره ذرت – سویا و گندم - سویا بر عملکرد و اجزای لاشه در جوجه های گوشتی استاد راهنما: آقای دکتر حسن کرمانشاهی زمان: ساعت 12 روز یکشنبه، مورخه 97/03/06 مکان: آمفی تئاتر...
2018-05-05-08-40-47عنوان پایان نامه: بهینه روش عمل آوری علف های ترش ذرت، یونجه و قصیل جو با افزودنی های شیمیایی یا زیستی و تاثیر آن بر قابلیت استفاده از پروتئین در روده ی باریک و عملکرد تولیدی گاوهای شیری هاشتاین استاد...
2018-05-05-07-12-45عنوان پایان نامه: تهیه و ارزیابی ویژگی های مونت موریلونایت تغییر یافته با نانو ذرات مگنتیت و اگزو پلی ساکارید باکتریایی و تاثیر کاربرد آن بر فعالیت های آنزیمی و زیست توده میکروبی استاد راهنما: آقای دکتر...
2018-04-29-03-33-20عنوان پایان نامه: بررسی ویژگی های فیلم زیست تخریب پذیر جدید از سریش به ارزیابی تاثیر نوع و غلظت پلاستی سایرز استاد راهنما: خانم دكتر محبی زمان: ساعت 12 روز شنبه، مورخه 97/03/12 مکان: آمفی تئاتر شماره...
2018-04-15-07-14-35عنوان پایان نامه: دینامیسم جمعیت سفید بالک زبان گنجشک و دشمنان طبیعی آن در فضای سبز مشهد استاد راهنما: آقای دکتر صادقی نامقی زمان: ساعت 10 روز شنبه، مورخه 97/02/22 مکان: آمفی تئاتر شماره 4، ساختمان...
2018-04-29-03-29-35عنوان پایان نامه: ارزیابی تاثیر سطوح مختلف آبیاری و کودهای بیولوژیکی و شیمیایی بر خصوصیات کیفی و کمی گیاه حنا استاد راهنما: آقای دکتر امین علیزاده زمان: ساعت 12 روز شنبه، مورخه 97/02/22 مکان: آمفی...
2018-04-29-03-10-20عنوان پایان نامه: مطالعه تاثیر کاربرد قبل و پس از برداشت نانو ذرات نقره، اسید سالیسیلیک و برخی اسانس های گیاهی بر ویژگی های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی و عمر پس از برداشت گل ژربرا استاد راهنما: آقای دکتر...
2018-04-23-09-45-10عنوان پایان نامه: تاثیر تیمارهای مختلف تغذیه، پوترسین و محیط کشت بر رشد، گلدهی و تولید پیاز دو رقم گلرنگ استاد راهنما: آقای دکتر تهرانی فر و آقای دکتر شور زمان: ساعت 12 روز شنبه، مورخه 97/02/22 مکان:...
2018-04-23-09-42-19عنوان پایان نامه: تجزیه و تحلیل ساختار بیان ژن های مرتبط با باقیمانده خوراک مصرفی مرغ بومی اصفهان با استفاده از داده های RNA-Seq استاد راهنما: آقای دکتر طهمورث پور و آقای دکتر محمدرضا بختیاری زاده زمان:...
2018-04-16-09-05-32عنوان پایان نامه: اثر مدیریت تغذیه، آب و نظام های مختلف زراعی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه داروئی آنیسون استاد راهنما: آقای دکتر رضوانی مقدم زمان: ساعت 10 روز شنبه، مورخه 97/02/01 مکان: آمفی تئاتر...