برگزاری جلسه دفاع آقای حامد امینی پور

عنوان پایان نامه: بررسي فراسنجه هاي تجزيه مخلوط سيلاژ يونجه و جو عمل اوري شده با اسانس هاي آويشن و نعناع فلفلي در شرايط درون تني و بدون تني در نشخواركنندگان

استاد راهنما: آقاي دكتر ناصريان

زمان: ساعت 10روز  چهار شنبه مورخ 1396/2/13

مکان: سالن ويديوكنفرانس ساختمان شماره 5 (تحصيلات تكميلي)

 

جلسات دفاع

2017-08-22-03-45-02عنوان پایان نامه: اثر اب مغناطيسي بر عملكرد،سطح كلسيم و فسفر خون و كيفيت تخم مرغ در پيك تخمگذاري استاد راهنما: آقاي دكتر كرمانشاهي و جناب اقاي دكتر نصيري مقدم زمان: ساعت  10روز سه شنبه مورخ...
2017-08-22-03-34-29عنوان پایان نامه: اثرات پودر زيتون و دانه گشنيز به عنوان انتي اكسيدان هاي گياهي بر عملكرد توليدي ايمني ،مورفولوژي روده،پتانسيل آنتي اكسيداتيو استاد راهنما: آقاي دكتر احمد حسن آبادي زمان: اقاي دكتر احمد...
2017-08-22-03-29-14عنوان پایان نامه: تاثير زيست فراهمي مكمل هاي آلي و غذايي روي بر عملكرد ميش ها و بره هاي پرواري بلوچي استاد راهنما: آقاي دكتر رضا ولي زاده زمان: ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 1396/6/26 مکان: سالن ويديو...
2017-08-21-09-14-56عنوان پایان نامه: تاثير كرم خاكي و قارچ ميكوريزا بر توزيع اشكال شيميايي و جذب عناصر آهن ،روي و منگنز توسط ذرت در يك خاك آهكي استاد راهنما: خانم دكتر اكرم حلاج نيا و آقاي دكتر امير لكزيان زمان: روز...
2017-08-21-09-13-00عنوان پایان نامه: ارزيابي بقاي ويروس هاي روده اي در فرايند توليد بستني سنتي بر مبناي انترباكتريوفاژ Male-specific Ms2n استاد راهنما: آقاي دكتر ياورمنش زمان: ساعت 12 روز يك شنبه مورخ 1396/6/26 مکان:...
2017-08-21-09-11-19عنوان پایان نامه: بررسي اثر پوشش هاي خوراكي و نوع بسته بندي در بهبود كيفيت عناب خشك استاد راهنما: آقاي دكتر  ناصر صداقت زمان: ساعت 12روز سه شنبه مورخ 1396/6/28 مکان: آمفي تئاتر شماره 4...
2017-08-21-09-08-33عنوان پایان نامه: بررسي برخي خصوصيات زيست فعالي پروتئين هيدروليز شده ماهي كيلكا استاد راهنما: آقاي دكتر محمد باقر حبيبي نجفي زمان: ساعت 10روز يك شنبه مورخ 1396/6/26 مکان: كلاس شماره 10 (ساختمان شماره1...
2017-08-21-08-39-32عنوان پایان نامه: توليد زيتون تخميري پروبيوتيك توسط باكتري لاكتوباسيلوس پلانتوريوم و بررسي ويژگي هاي فيزيوشيميايي و حسي آن استاد راهنما: خانم دكتر فخري شهيدي و سركار خانم دكتر طباطبايي زمان: ساعت 10روز...
2017-08-21-08-35-08عنوان پایان نامه: جداسازي و شناسايي گونه هاي باكتريهاي Alicyclobacillus از مراحل مختلف خط توليد رب گوجه فرنگي استاد راهنما: آقاي دكتر  محمد رضا عدالتيان دوم زمان: ساعت 11 روزچهار شنبه مورخ...
2017-08-21-03-29-31عنوان پایان نامه: تاثير كاربري اراضي و ويژگي هاي خاك بر تنوع ژنتيكي باكتريايي خاك استاد راهنما: آقاي دكتر  امير لكزيان و جناب آقاي دكتر عليرضا آستارايي زمان: ساعت 12روز يك شنبه مورخ...
2017-08-21-03-27-36عنوان پایان نامه: بررسي اثر درجه حرارت و برخي نمك ها و قند ها بر خواص محلول رقيق نشاسته دو واريته اي دانه قناري بدون پرز استاد راهنما: آقاي دكتر سيد محمد علي رضوي زمان: ساعت 11روز  شنبه مورخ...
2017-08-15-03-16-42عنوان پایان نامه: بررسي آلومتريك صفات مورفولوژيك ارقام گندم و لوبياي سقيد در مراحل مختلف رشد استاد راهنما: آقاي دكتر حميد خزاعي و جناب آقاي دكتر محمد بنايان زمان: ساعت10روز يك شنبه مورخ 1396/6/5 مکان:...
2017-08-15-03-13-33عنوان پایان نامه: بررسي استفاده از مالچ،سوپر جاذب و دور آبياري بر برخي صفات گل جعفري استاد راهنما: خانم دكتر زهرا كريميان و خانم دكتر ليلا سميعي زمان: ساعت 12 روز چهارشنبه  مورخ 1396/6/1 مکان:...
2017-08-15-03-04-27عنوان پایان نامه: اثر مديريت نظام هاي شخم رايج و اكولوژيك بر خصوصيات كمي و كيفي دارويي هميشه بهار استاد راهنما: آقاي دكتر توكل افشاري و آقاي دكتر محمد تقي ناصري زمان: ساعت 10 روزشنبه  مورخ...
2017-08-15-03-02-13عنوان پایان نامه: جداسازي ،تخليص،تغليظ و درون پوشاني لاكتوفرين شير شتر:كاربرد در مدل نوشيدني بر پايه ايزوله آب پنير و بررسي اثرات استخوان زايي در محيط كشت سلولي استاد راهنما: خانم دكتر فخري شهيدي و آقاي...
2017-08-15-03-00-24عنوان پایان نامه: بهينه سازي فرايند اكستروژن در توليد اسنك حجيم شده حاوي آرد كنجاله بنه و بررسي امكان استفاده از روغن آن در دراژه استاد راهنما: آقاي دكتر جواد وريدي و خانم دكتر الناز ميلاني زمان: ساعت...
2017-08-15-02-58-21عنوان پایان نامه: بررسي اثر بسته بندي اتمسفر اصلاح شده در افزايش زمان ماندگاري و حفظ كيفيت خرماي رقم برصي استاد راهنما: آقاي دكتر ناصر صداقت زمان: ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 1396/6/15 مکان:  آمفي...
2017-08-05-04-54-21عنوان پایان نامه: تاثیر عصاره پوست به ریز پوشان شده در نانو امولسیون های دو لایه متعدد با پوشش های بیوپلیمری در كنترل اكسایش روغن سویا استاد راهنما: آقای دكتر سید محمدعلی رضوی و آقای دكتر محمدحسین حداد...
2017-08-05-04-51-34عنوان پایان نامه: جداسازي و شناسايي باسيلوس هاي مولد پروتئاز قليايي در باكتريو فاژ با استفاده از روش هاي مبتني بر كشت مولكولي استاد راهنما: خانم دكتر فريده طباطبائي و آقاي دكتر سيد علي مرتضوي زمان: ساعت...
2017-08-05-04-48-42عنوان پایان نامه: بررسي اثر پوشش خوراكي و نوع بسته بندي در بهبود كيفيت كيوي رقم هايوارد استاد راهنما: آقاي دكتر ناصر صداقت زمان: ساعت 12 تا 14، روز دوشنبه مورخ 96/6/27 مکان: كلاس 10 واقع در ساختمان...
2017-08-05-04-46-55عنوان پایان نامه: ارزيابي فعاليت ضد قارچي رنگ طبيعي آناتو در شرايط ويترو و بررسي اثرات كاربرد آن بر خصوصيات ميكروبي، فيزيولوژيكي نان حجيم استاد راهنما: آقاي دكتر محمد باقر حبيبي زمان: ساعت 10 تا12،...
2017-08-05-04-31-59عنوان پایان نامه: پايش همزمان اكسايش اوليه و ثانويه روغن هاي سويا و كانولا بر حسب طيف هاي فرابنفش و فرو سرخ استاد راهنما: آقاي دكتر فرهوش زمان: ساعت 10 تا12،روز دوشنبه  مورخ 96/6/27 مکان: كلاس 10...
2017-08-05-04-28-29عنوان پایان نامه: بررسي آنتي ژنتيكيآنتي ژن هاي omp31 و omp25 باكتري بدوسيلاويلاتيس استاد راهنما: آقای دکتر طهمورث پور زمان: ساعت 10 تا12،   روز يكشنبه  مورخ 96/6/26 مکان: آمفي تاتر ويدئو...
2017-08-05-03-59-24عنوان پایان نامه: مطالعه مقايسه تاثير كاربرد كودهاي آلي حاصل از پسماندهاي شهري و كود اوره بر روي برخي از صفات كمي و كيفي گياه دارويي نعناع فلفلي استاد راهنما: آقای دکتر حسين آروئي زمان: ساعت 10 تا12،...
2017-07-26-03-01-06عنوان پایان نامه: ارزيابي روش هاي زمين آمار در تيهي نقشه مقاومت مكانيكي خاك استاد راهنما: آقاي دكتر عباس روحاني و جناب اقاي دكتر محمد حسين عباسپور فرد زمان: ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 1396/6/28 مکان:...
2017-07-24-05-02-38عنوان پایان نامه: Gnetic diversity between three populations of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) based on DNA sequencing استاد راهنما: آقاي دكتر علي جواد منش زمان: ساعت  10روز چهارشنبه مورخ...
2017-07-10-05-05-45عنوان پایان نامه: تاثير كرم خاكي و قارچ ميكوريزا بر توزيع اشكال شيميايي و جذب عناصر آهن،روي و منگنز توسط ذرت در يك خاك آهكي استاد راهنما: خانم دكتر اكرم حلاج نيا و جناب اقاي دكتر امير لكزيان زمان: ساعت...
2017-07-08-05-27-42عنوان پایان نامه: جداسازي تبخير و تعرق در مديريت هاي مختلفآبياري و از آن بر نياز آبي برنج در گيلان استاد راهنما: آقاي دكتر موسوي بايگي زمان: ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 1396/4/21 مکان:  كلاس 56...
2017-07-08-05-19-46عنوان پایان نامه: مقايسه اثر كاربرد كودهاي بيولوژيك و شيميايي بر ويژگيهاي اگرواكولوژيكي ذرت تحت شرايط كم آبي استاد راهنما: آقاي دكتر جهان زمان: ساعت  8 روز شنبه مورخ 1396/6/4 مکان: كلاس 10...
2017-07-08-05-08-21عنوان پایان نامه: تعيين دوران بحراني علف هاي هرزذرت نسبت به روزهاي پس از كاشت و درجه روز با استفاده از تابع عكسي وزن تك بوته استاد راهنما: آقاي دكتر قربانعلي اسدي زمان: ساعت 10 روز شنبه مورخ...