برگزاری جلسه دفاع آقای حامد امینی پور

عنوان پایان نامه: بررسي فراسنجه هاي تجزيه مخلوط سيلاژ يونجه و جو عمل اوري شده با اسانس هاي آويشن و نعناع فلفلي در شرايط درون تني و بدون تني در نشخواركنندگان

استاد راهنما: آقاي دكتر ناصريان

زمان: ساعت 10روز  چهار شنبه مورخ 1396/2/13

مکان: سالن ويديوكنفرانس ساختمان شماره 5 (تحصيلات تكميلي)

 

جلسات دفاع

2018-01-15-04-26-30عنوان پایان نامه: شبيه سازي هيدروليكي جريان و انتقال رسوب در مقاطع مركب مستقيم با استفاده از Flow-3D استاد راهنما: آقاي دكتر سعيد رضا خداشناس زمان: ساعت 12  روز چهارشنبه، مورخه 96/11/4 مکان: آمفي...
2018-01-15-04-21-55عنوان پایان نامه: ارزيابي ارگونوميك راننده تراكتور MF285 حسيني كار با دنباله بندها استاد راهنما: آقاي دكتر عباسپور فرد زمان: ساعت 12  روز سه شنبه، مورخه 96/11/3 مکان: آمفي تاتر شماره 4، ساختمان...
2018-01-15-04-18-48عنوان پایان نامه: مطالعه امكان پرورش كرم توبيفيكس به منظور استفاده از آن در جيره غذايي آبزيان استاد راهنما: آقاي دكتر ولي زاده زمان: ساعت 12  روز چهارشنبه، مورخه 96/11/18 مکان: آمفي تاتر شماره...
2018-01-15-04-16-06عنوان پایان نامه: اثر نانو بلور سلولز و نشاسته بر ويژگي هاي فيزيكي- شيميايي و مكانيكي و ممانعتي فيلم هاي نانو كامپوزيتي بر پايه پروتئين دانه ي كينوآ استاد راهنما: آقاي دكتر محمد حسين آق خاني زمان: ساعت...
2018-01-15-04-13-35عنوان پایان نامه: تاثير بيوچار پوست پسته و بقاياي گياه جو بر فرسايش آبي و ويژگي هاي ساختماني خاك استاد راهنما: آقاي دكتر حجت امامي زمان: ساعت 10  روز دوشنبه، مورخه 96/11/2 مکان: آمفي تاتر شماره 4،...
2018-01-15-04-10-06عنوان پایان نامه: بررسي روند تغييرات پوشش سطح برف و شبيه سازي رواناب حاصل از ذوب آن با استفاده از مدل SRM و اثرات تغيير اقليم بر حوضه ي كارده استاد راهنما: آقاي دكتر امين عليزاده زمان: ساعت 12  روز...
2018-01-15-04-08-26عنوان پایان نامه: بررسي اثر خاكورزي و بقايا بر مصرف انرژي، عملكرد و اجزاي عملكرد گندم ديم در منطقه ي فريمان استاد راهنما: آقاي دكتر حسن صدرنيا زمان: ساعت 10 روز سه شنبه، مورخه 96/11/3 مکان: آمفي تئاتر...
2018-01-15-04-05-57عنوان پایان نامه: ارزيابي اثر متغييرهاي فرايند پخت اكستروژن بر ويژگي هاي فيزيكو شيميايي و حسي و تغذيه اي اسنك بر پايه آرد جو و هويج استاد راهنما: آقاي دكتر آرش كوچكي زمان: ساعت 10  روز دوشنبه،...
2018-01-15-04-03-02عنوان پایان نامه: ارزيابي شركت هاي خدمات مكانيزه كشاورزي و بررسي نظام بهره برداري از ماشين در استان خراسان رضوي استاد راهنما: آقاي دكتر مهدي خجسته پور زمان: ساعت 10  روز شنبه، مورخه 96/11/7 مکان:...
2017-12-26-04-00-49عنوان پایان نامه: بهينه سازي فرمولاسيون آب ميوه بر پايه هويج،زرشك و سيب با استفاده از صمغ زانتان  و بررسي ويژگي هاي فرمول بهينه در طي زمان نگهداري استاد راهنما: آقاي دكتر محمد جواد وريدي و خانم دكتر...
2017-12-26-03-58-56عنوان پایان نامه: بهينه سازي شرايط فرايند و فرمولاسيون اسنك بر پايه جوانه ماش استاد راهنما: خانم دكتر محبت محبي و خانم دكتر الناز ميلاني زمان: ساعت 12 روز شنبه مورخ 96/10/9 مکان: آمفي تئاتر شماره...
2017-12-26-03-57-08عنوان پایان نامه: بررسي اثر صمغ زانتان بر ويژگي هاي فيزيكو شيميايي و حسي سس نعنا استاد راهنما: خانم دكتر فخري شهيدي و آقاي دكتر آرش كوچكي زمان: ساعت 10 روز شنبه مورخ 96/10/9 مکان: آمفي تئاتر شماره...
2017-12-23-03-53-54عنوان پایان نامه: مطالعه بهره وري آب –انرژي محصولات عمده كشاورزي در دشت نيشابور به منظور ارائه الگوي مناسب براي مديريت پايدار منابع آب استاد راهنما: آقاي دكتر امين عليزاده و آقاي دكتر محمد موسوي...
2017-12-23-03-50-02عنوان پایان نامه: بررسي امكان سنتز زيستي نانو ذرات نقره توسط علف هاي هرز در شرايط محيطي مختلف استاد راهنما: آقاي دكتر قربانعلي اسدي و اقاي دكتر محمد حسين احمد زاده زمان: ساعت 12 روز شنبه مورخ...
2017-12-23-03-47-49عنوان پایان نامه: تصحيح الگوهاي براوردهاد ميانگين دما و رطوبت نسبي روزانه بر مبناي خوشه بندي اقليمي ايران استاد راهنما: آقاي دكتر حسين ثنايي نژاد زمان: ساعت 12 روز شنبه مورخ 96/10/9 مکان: آمفي تئاتر...
2017-12-03-04-12-35عنوان پایان نامه: بررسي تنوع ژنتيكي گلرنگ براي تحمل به خشكي و صفات زينتي استاد راهنما: آقاي دكتر سيد حسين نعمتي زمان: ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 96/9/21 مکان: آمفي تئاتر ساختمان تحصيلات...
2017-12-03-04-10-54عنوان پایان نامه: بررسي پتانسيل آنتي اكسيداني شير گاوهاي شيرده تغذيه شده با دانه كتان و امكان انتقال به خون موش هاي آزمايشگاهي استاد راهنما: آقاي دكتر سيدعليرضا وكيلي زمان: ساعت 12 روز يك شنبه مورخ...
2017-12-02-04-07-38عنوان پایان نامه: پايش وضعيت موتور ديزل بااستفاده از آناليز روغن مبتني بر شبكه عصبي استاد راهنما: آقاي دكتر عباس روحاني و آقاي دكتر محمد طبسي نژاد زمان: ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 96/9/21 مکان: آمفي...
2017-12-02-04-05-43عنوان پایان نامه: ارزيابي فني، اقتصادي و زيست محيطي فناوري هاي استحصال انرژي دو روش ترموشيميايي از مواد زائد به كمك فرايند تحليل سلسله مراتبي استاد راهنما: آقاي دكتر عباس روحاني و آقاي دكتر محمد حسين آق...
2017-11-20-03-49-11عنوان پایان نامه: ارزيابي امكان بهره گيري از روش بستر بذر دروغين و افزايش تراكم كاشت در كنترل چاودار در برخي ارقام گندم استاد راهنما: آقاي دكتر محمد علي باغستاني و آقاي دكتر قربانعلي اسدي زمان: ساعت 8...
2017-11-14-06-03-07عنوان پایان نامه: بررسي تاثير عوامل بوم شناختي بر تنوع زيستي گونه هاي گياهي در مراتع استان خراسان رضوي استاد راهنما: جناب آقاي دكتر عليرضا كوچكي و جناب آقاي دكتر مهدي نصيري محلاتي زمان: ساعت 10روز يك...
2017-11-14-05-59-29عنوان پایان نامه: بررسي اثر جايگزيني شير گاو با شير كنجد بر ويژگي هاي فيزيكوشيميايي بافتي و حسي پنير بدون آبگيري در طي نگهداري سرد استاد راهنما: آقای دکتر وریدی زمان: ساعت 8 روز چهار شنبه مورخ...
2017-10-18-10-06-55عنوان پایان نامه: چينه نگاري خاك شناختي و رسوب شناختي توالي هاي خاك قديمي جنوب غرب ساري استاد راهنما: جناب آقاي دكتر عليرضا كريمي زمان: ساعت 10  روز يكشنبه، مورخه 96/8/7 مکان: آمفي تاتر شماره 4،...
2017-10-18-10-05-34عنوان پایان نامه: تجزيه و تحليل ساختار بيان ژن هاي مرتبط با رشد و نمو ماهيچه اسكلتي مرغ بومي اصفهان  استاد راهنما: آقايان دكتر طهمورث پور و دكتر بختيار زاده زمان: ساعت 12  روز يكشنبه، مورخه...
2017-10-18-10-03-35عنوان پایان نامه: بررسي تاثير استفاده مجدد از بسترهاي حاوي سوپر جاذب صنعتي و طبيعي بر صفات ريحان و تربچه تحت شرايط كشت توام استاد راهنما: جناب آقاي دكتر حسين آروئي زمان: ساعت 12  روز دوشنبه، مورخه...
2017-10-18-10-01-52عنوان پایان نامه: شناسايي قارچ هاي عمده عامل پوسيدگي بعد از برداشت انگور و بررسي اثرات بيوكنترلي آنتاگونيست هاي قارچي و باكتريايي عليه آنها استاد راهنما: سركار خانم دكتر پريسا طاهري و جناب آقاي دكتر...
2017-09-16-06-19-29عنوان پایان نامه: براورد تبخير-تعرق واقعي و ضريب گياهي ذرت به كمك سنجش از دور استاد راهنما: آقاي دكتر فريد حسيني و اقاي دكتر حسين انصاري زمان: ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 96/6/29 مکان: سالن ويديو كنفرانس...
2017-09-16-06-09-41عنوان پایان نامه: بهينه سازي كود نيتروژني و تراكم بوته در گياه كنجد با استفاده از طرح مركب مركزي استاد راهنما: خانم دكتر سرور خرم دل زمان: ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 96/6/27 مکان: كلاس 53 ساختمان تحصيلات...
2017-09-16-06-05-14عنوان پایان نامه: براورد حداكثر بارش تحمل 24 ساعته به روش هاي آماري و سينوپتيكي در استان كرمانشاه استاد راهنما: آقاي دكتر بيژن قهرمان زمان: ساعت 12 روز شنبه مورخ 96/6/25 مکان: كلاس 53 ساختمان تحصيلات...
2017-09-16-06-01-08عنوان پایان نامه: بررسي اثر جايگزيني چربي با ژل آلوئه ورا بر خصوصيات فيزيكوشيميايي، تكنولوژيكي، حسي پنير فراورده هاي گسترش پذير كم چرب استاد راهنما: آقاي دكتر مهدي وريدي زمان: ساعت 8 روزچهار شنبه مورخ...