برگزاری جلسه دفاع خانم زهرا جبلی

عنوان پایان نامه: بررسي مقايسه روش هاي نوين كنترل در پي سدها با شبيه سازي عددي مطالعه موردي(سد خاكي)

استاد راهنما:آقاي دكتر كاظم اسماعيلي

زمان: ساعت 12روز شنبه  مورخ1396/2/16

مکان: آمفي تاتر ساختمان شماره 4

جلسات دفاع

2017-07-10-05-05-45عنوان پایان نامه: تاثير كرم خاكي و قارچ ميكوريزا بر توزيع اشكال شيميايي و جذب عناصر آهن،روي و منگنز توسط ذرت در يك خاك آهكي استاد راهنما: خانم دكتر اكرم حلاج نيا و جناب اقاي دكتر امير لكزيان زمان: ساعت...
2017-07-08-05-27-42عنوان پایان نامه: جداسازي تبخير و تعرق در مديريت هاي مختلفآبياري و از آن بر نياز آبي برنج در گيلان استاد راهنما: آقاي دكتر موسوي بايگي زمان: ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 1396/4/21 مکان:  كلاس 56...
2017-07-08-05-19-46عنوان پایان نامه: مقايسه اثر كاربرد كودهاي بيولوژيك و شيميايي بر ويژگيهاي اگرواكولوژيكي ذرت تحت شرايط كم آبي استاد راهنما: آقاي دكتر جهان زمان: ساعت  8 روز شنبه مورخ 1396/6/4 مکان: كلاس 10...
2017-07-08-05-08-21عنوان پایان نامه: تعيين دوران بحراني علف هاي هرزذرت نسبت به روزهاي پس از كاشت و درجه روز با استفاده از تابع عكسي وزن تك بوته استاد راهنما: آقاي دكتر قربانعلي اسدي زمان: ساعت 10 روز شنبه مورخ...
2017-07-08-05-05-28عنوان پایان نامه: خالص سازي و سينتك حل شدن سپوليت در اسيدكلريدريك و بافر استات سديم- اسيد استيك استاد راهنما: آقاي دكتر عليرضاكريمي زمان: ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 1396/6/29 مکان: آمفي تاتر شماره...
2017-07-05-04-40-22عنوان پایان نامه: مقايسه فاكتورهاي بيماريزايي و بررسي بر همكنش بيوشيميايي سلولي و مولكولي جدايه هاي Xanthomonas amonopodis citri با ارقام مختلف مركبات استاد راهنما:آقاي دكتر سعيد طريقي زمان: ساعت 10 روز...
2017-07-04-05-29-32عنوان پایان نامه: بررسي تاكسونوميك بال ريشك داران دو خانواده Melanthrpidae و Acolothripidae بر اساس صفات ريخت شناسي و مولكولي در استان خراسان شمالي استاد راهنما: خانم دكتر ليدا فكرت و آقاي دكتر مهدي مدرس...
2017-07-03-02-58-45عنوان پایان نامه: بررسي خواص فيزيكوشيميايي،مكانيكي و حرارتي فيلم زيست تخريب پذير مخلوط هاي انواع نشاسته ترموپلاستيك وپلي لاكتيك اسيد اصلاح شده استاد راهنما: آقاي دكتر سيد محمدعلي رضوي و جناب آقاي دكتر...
2017-07-02-04-01-54عنوان پایان نامه: تاثير نانو مسيل كوركومين جيره بر اختلالات متابوليك ،عملكرد و فراسنجه هاي بيوشيميايي خون در جوجه هاي گوشتي تحت استرس سرمايي استاد راهنما: آقای دکتر ابوالقاسم گليان زمان: ساعت10روزسه...
2017-07-02-03-59-28عنوان پایان نامه: بررسي كاركرد بازاريابي اخلاقي بر فرايند تصميم گيري خريد برنج(مطالعه موردي شهر كاشمر) استاد راهنما: آقاي دكتر محمدرضا كهنسال زمان: ساعت 9  روز سه شنبه  مورخ 1396/4/20 مکان:...
2017-07-02-03-57-17عنوان پایان نامه: بررسي اثر تغذيه برگي كودهاي نيترات كلسيم معمولي و بهينه شده و استفاده از فيلم هاي نانو كمپوزيتي روي عمر پس از برداشت هلو رقم البرتا استاد راهنما: آقاي دكتر عابدي و جناب آقاي دكتر...
2017-06-24-04-13-53عنوان پایان نامه: بررسي امكان رديابي مستقيم DNAي تكثير كننده ويروس پيچيدگي زرد برگ گوجه فرنگي با استفاده از نانو ذرات و مقايسه آن باروشهاي تشخيصي متداول استاد راهنما: آقاي دكتر عبدالرضا باقري و خانم دكتر...
2017-06-24-04-00-33عنوان پایان نامه: بررسي امكان سنجي افزايش اندازه بنه و بهبود عملكرد زعفران از طريق مديريت زراعي استاد راهنما: آقاي دكتر پرويز رضواني مقدم زمان: ساعت 10 روز شنبه مورخ  1396/4/17 مکان: كلاس 10...
2017-06-24-03-54-47عنوان پایان نامه: مقايسه اثرات مكملهاي پروبيوتيك،پري بيوتيك و سين بيوتيك بر عملكرد،مورفولوژي روده وپاسخ سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي استاد راهنما: آقاي دكتر رضا مجيد زاده زمان: ساعت 10 روز دوشنبه مورخ...
2017-06-20-05-13-14عنوان پایان نامه: بررسي اثر پروتئين لوبيا و صمغ زانتان بر خصوصيات فيزيكوشيميايي امولسيون روغن در آب استاد راهنما: آقاي دكتر آرش كوچكي زمان: ساعت 8 روز چهارشنبه  مورخ 1396/4/21 مکان: آمفي تئاتر...
2017-06-20-05-10-01عنوان پایان نامه: بررسي استفاده از سامانه تركيبي صافي هاي نازلدار فيلتراسيون جذب سطحي –زريني در كنترل فصلي مواد معلق و محلول و آب شرب شهري(مطالعه موردي تصفيه خانه آب طرق) استاد راهنما: اقاي دكتر انصاري و...
2017-06-20-05-07-55عنوان پایان نامه: اثر كاربرد پاييزه اسيد ساليسيليك و سولفات پتاسيم بر تغييرات فيزيولوژيك و بيوشيميايي مقاومت بر سرما در انگور و رقم عسگري و تشكيل ميوه آن استاد راهنما: آقای دكتر بهرام عابدي زمان: ساعت...
2017-06-18-08-28-07عنوان پایان نامه: بررسي راندمان انرژي و تحليل اقتصادي دانه رئغني كلزا در نظام هاي مختلف كشت در ايران استاد راهنما: اقاي دكتر محسن جهان و جناب آقاي دكترمحمد تقي  ناصري زمان: ساعت 10 روز يكشنبه...
2017-06-11-06-58-47عنوان پایان نامه: تعيين الگوي بهينه كشت زراعي شهرستان آمل با تاكيد بر مديريت كيفي آب هاي زير زميني استاد راهنما: آقاي دكتر محمود صبوحي زمان: ساعت  10  روز شنبه  مورخ 1396/4/3 مکان: آمفي...
2017-06-11-04-56-51عنوان پایان نامه: مقياس سازي آبياري نواري براي خاكهاي نامتشابه استاد راهنما: آقاي دكتر كامران داوري زمان: ساعت  10روز يكشنبه مورخ 1396/3/21 مکان: سالن ويديو كنفرانس ساختمان تحصيلات...
2017-06-11-03-26-14عنوان پایان نامه: ساخت فيلم خوراكي امولسيون بر پايه پروتئين پسته وحشي (بنه) به همراه مخلوط موم زنبور عسل/اسيد اولئيك و بررسي ويژگي هاي آن استاد راهنما: آقای دكتر ناصر صداقت وآقاي دكتر مسعود تقي زاده...
2017-06-10-03-27-21عنوان پایان نامه: بررسي اثر غلظت هاي مختلف صمغ زانتان ،روش انجماد، سيكل هاي انجماد،خروج از انجماد و نگهداري طي انجماد،بر ويژگي هاي رئولوژيكي و ساختاري خمير منجمد شيرين و كيفيت محصول حاصل از پخت آن استاد...
2017-06-10-03-18-57عنوان پایان نامه: مقايسه و آناليز بيان افتراقي ژنهاي مرتبط با سيستم ايمني در مرغان بومي و تجاري با استفاده از داده ها RNA-seq استاد راهنما: اقاي دكتر  نصيري و جناب آقاي دكتر سلامي زمان: ساعت 10 روز...
2017-06-03-03-02-34عنوان پایان نامه: بسط مفهوم ذخيره "استراتژيك" در مديريت منابع آب و تدوين يك چارچوب براي كاهش مخاطرات خشكسالي هاي شديد و طولاني مدت براساس اين مفهوم استاد راهنما: آقاي دكتر  كامران داوري و  آقاي...
2017-05-28-05-11-05عنوان پایان نامه: بهينه سازي جوانه زني، سبز و استقرار گياهچه زيره سياه و بررسي اثرات تنش سرما و خشكي بر گياهچه آن تحت شرايط كنترل شده استاد راهنما: آقاي دكتر نظامي زمان: ساعت  12 روز چهارشنبه...
2017-05-28-05-09-36عنوان پایان نامه: توليد بيوديزل تركيبي از روغن هاي افتابگردان و پسماند و ارزيابي تاثيرات آن بر پارامترهاي عملكردي و الاينده هاي خروجي و موتور ديزل استاد راهنما: آقاي دكتر محمد طبسي نژاد زمان: ساعت 10...
2017-05-28-05-07-00عنوان پایان نامه: كلونينگ و بيان ژن هاي GroEL و كايمر omp25-bls باكتري بروسلا مليتنيس و بررسي ايمني زايي آن ها در محيط برون تني موش استاد راهنما: آقاي دكتر طهمورث پور زمان: ساعت 10  روز يكشنبه مورخ...
2017-05-28-05-06-15عنوان پایان نامه: مدلسازي نرم افزاري پهنه سيل گير رودخانه به منظور تشخيص نواحي خسارت پذير و ارائه راهكار، مطالعه موردي رودخانه فريزي استاد راهنما: آقای دكتر اسماعيلي زمان: ساعت 12 روز سه شنبه مورخ...
2017-05-28-05-05-26عنوان پایان نامه: مقايسه اثر اسانس هاي رزماري ،مريم گلي،مرزنجوش و ميخك بر ويژگي هاي شيميايي ،حسي و ضد اكسايشي ناگت مرغ استاد راهنما: آقای دكتر محمد جواد وريدي و آقاي دكتر مهدي وريدي زمان: ساعت 12 روز...
2017-05-28-05-04-45عنوان پایان نامه: بررسي مورفولوژيكي ،مولكولي و بيماريزايي گونه هاي نماتد ريشه گرهي باغات پسته استان كرمان و ارزيابي عكس العمل هاي بيوشيميايي پسته آلوده به نماتد با استفاده از برخي از استرين هاي...