رشته ها و گرایش ها

گرایش در مقطع کارشناسی

- مهندسی آب

گرایش های در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

- سازه های آبی

- مهندسی منابع آب

- هواشناسی

گرایش ها در مقطع دکتری

- آبیاری و زهکشی

- سازه های آبی

-هواشناسی