رشته ها و گرایش ها

رشته های دایر در گروه گیاه پزشکی

کارشناسی

- گیاه پزشکی

کارشناسی ارشد

- بیماری شناسی گیاهی

- حشره شناسی کشاورزی

دکتری تخصصی

الف.بیماری شناسی گیاهی

- قارچ شناسی و بیماری های قارچی در گیاهان

- پروکاریوت های بیماری زا

- نماتولوژی گیاهی

- ویروس شناسی گیاهی

ب. حشره شناسی کشاورزی

- کنترل بیولوژیک و اکولوژی حشرات

- بیوسیستماتیک حشرات و کنه ها

- فیزیولوژی و سم شناسی حشرات