رشته ها و گرایش ها

- برای مقطع کارشناسی:

 مکانیک بیوسیستم- انرژی های تجدیدپذیر

مکانیک بیوسیستم- طراحی و ساخت

گرایش در مقطع کارشناسی ارشد

- مکانیک بیوسیستم- طراحی و ساخت

- مکانیک بیوسیستم- انرژی های تجدیدپذیر

- مکانیک بیوسیستم- فناوری های  پس از برداشت

- مکانیزاسیون کشاورزی- بازیافت و مدیریت پسماند

-مکانیزاسیون کشاورزی- مدیریت و تحلیل سامانه ها

گرایش در مقطع دکتری

مکانیک بیوسیستم- انرژی های تجدیدپذیر

مکانیک بیوسیستم- فناوری های پس از برداشت

مکانیزاسیون کشاورزی- بازیافت و مدیریت پسماند

مکانیزاسیون کشاورزی- مدیریت و تحلیل سامانه ها

مکانیزاسیون کشاورزی- انرژی