برگزاری جلسه دفاع آقای قاسم خیرآبادی

عنوان پایان نامه: اثر سطوح مختلف اسیدهای چرب آزاد و گلیسرول بر عملکرد ربخت شناسی روده و صفات لاشه ی جوجه های گوشتی

استاد راهنما: آقای دکتر احمد حسن آبادی

زمان: ساعت 12، روز شنبه، مورخه 1397/09/03

مکان: آمفی تئاتر 4، ساختمان شماره 4

جلسات دفاع

2018-12-11-05-04-53عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر میدان مغناطیسی بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک و میزان مقاومت به تنش شوری گیاه همیشه بهار استاد راهنما: آقای دکتر تهرانی فر زمان: ساعت 12، روز سه شنبه، مورخ...
2018-12-11-06-27-58عنوان پایان نامه: مطالعه طراحی های کشت و انواع مالچ در روش خشک منظر سازی استاد راهنما: خانم دکتر کاظمی زمان: ساعت 12، روز دوشنبه، مورخ 1397/10/03 مکان: آمفی تئاتر ویدئو کنفرانس، ساختمان تحصیلات...
2018-12-11-06-27-57عنوان پایان نامه: بررسی اثر نفوذ پذیری بستر حوضچه آرامش بر مشخصات پرش هیدرولیکی استاد راهنما: آقای دکتر کاظم اسماعیلی زمان: ساعت 12، روز سه شنبه، مورخ 1397/09/20 مکان: آمفی تئاتر ویدئو کنفرانس، ساختمان...
2018-12-11-06-26-00عنوان پایان نامه: طراحی ساختار تکرار شده ناحیه اپی توپیک آنتی ژن Omp31 بروسلا ملیتنسیس به همراه ادجوانت اینترلوکین 2 و ایمنی زایی این سازه در موش استاد راهنما: آقای دکتر طهمورث پور و آقای دکتر...
2018-12-11-06-23-52عنوان پایان نامه: بقای کلی فاز MS2 در گوشت سفید و قرمز (گاو و مرغ) بسته بندی شده استاد راهنما: آقای دکتر یاورمنش و آقای دکتر عدالتیان زمان: ساعت 10، روز چهارشنبه، مورخ 1397/10/05 مکان: آمفی تئاتر 4،...
2018-12-11-06-22-04عنوان پایان نامه: تحلیل چالش های ناشی از تخریب دیواره های مسیل تحت اثر بارش های شدید توسط مدل سازی دو بعدی (مطالعه موردی – رودخانه اترک) استاد راهنما: آقای دکتر فرید حسینی زمان: ساعت 12، روز سه شنبه،...
2018-11-20-07-08-13عنوان پایان نامه: تولید و پایدار سازی میکرو کپسول روغن ماهی کلیکا بر پایه ی پپتیدهای زیست فعال ژلاتین پوست کپور نقره ای استاد راهنما: آقای دکتر فرهوش زمان: ساعت 12، روز دوشنبه، مورخ 1397/09/26 مکان:...
2018-12-11-05-06-57عنوان پایان نامه: تاثیر انواع اسید آمینه و افزایش موقت هدایت الکتریکی محلول غذایی روی ویژگی های کمی و کیفی دو رقم توت فرنگی استاد راهنما: آقای دکتر تهرانی فر زمان: ساعت 12، روز شنبه، مورخ...
2018-12-11-05-04-52عنوان پایان نامه: اثر آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و عملکردی شیر خشک بدون چربی استاد راهنما: آقای دکتر رضوی زمان: ساعت 12، روز شنبه، مورخ 1397/10/08 مکان: آمفی تئاتر ویدئو...
2018-12-10-10-53-11عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر محلول پاشی سطوح مختلف نیتروژن، پتاسیم و فسفر بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی کورم زعفران در شرایط آب و هوایی مشهد استاد راهنما: آقای دکتر عزیزی و آقای دکتر آروئی زمان: ساعت 12،...
2018-12-02-04-21-39عنوان پایان نامه: بررسی اثر اقلیم بر فراوانی وقوع رخدادهای نامطلوب آب و هوایی طی دوره رشد محصول گندم (مطالعه موردی: مناطق عمده تولید گندم دیم در ایران) استاد راهنما: آقای دکتر ثنائی نژاد زمان: ساعت 10،...
2018-12-02-04-20-01عنوان پایان نامه: ارزیابی فضایی اقدام جمعی و انفرادی کشاورزان در پذیرش برنامه های زیست محیطی کشاورزی ارتقای خدمات اکوسیستمی مرتبط با آب استاد راهنما: آقای دکتر محمد قربانی و آقای دکتر علیرضا...
2018-11-20-07-16-13عنوان پایان نامه: مقایسه کارایی سیستم های هیدروپونیک و ایزوپونیک و مطالعه اثرات کاربرد تنظیم کننده های رشد گیاهی، غلظت های مختلف نیتروژن و pH بر تولید مینی تیوبر در سیب زمینی استاد راهنما: آقای دکتر کافی...
2018-11-20-07-13-11عنوان پایان نامه: طراحی تیپ ایده آل در سویا با استفاده از مدل شبیه سازی CROPGRO استاد راهنما: آقای دکتر شهریاری و آقای دکتر بنایان اول زمان: ساعت 11:30 الی 12:30، روز سه شنبه، مورخ 1397/09/13 مکان:...
2018-11-20-07-08-12عنوان پایان نامه: تاثیر هیدروکسیدهای مضاعف لایه ای بر جذب فسفر در محیط آبی و بررسی رها سازی فسفر از این ترکیبات در یک خاک آهکی استاد راهنما: آقای دکتر امیر فتوت زمان: ساعت 12، روز دوشنبه، مورخ...
2018-08-29-05-09-44عنوان پایان نامه: تاثیر کود دامی و لجن فاضلاب و کاتیون پتاسیم بر آبگریزی و پایداری ساختمان خاک استاد راهنما: آقای دکتر امامی زمان: ساعت 10 روز سه شنبه، مورخه 1397/06/27 مکان: آمفی تئاتر 4، ساختمان...
2018-11-14-08-00-26عنوان پایان نامه: اثر سطوح مختلف اسیدهای چرب آزاد و گلیسرول بر عملکرد ربخت شناسی روده و صفات لاشه ی جوجه های گوشتی استاد راهنما: آقای دکتر احمد حسن آبادی زمان: ساعت 12، روز شنبه، مورخه 1397/09/03 مکان:...
2018-11-14-07-58-30عنوان پایان نامه: بررسی انتقال نیترات تحت کشت ذرت علوفه ای و جو دامی با استفاده از پس آب تصفیه شده ی فاضلاب شهر نیشابور استاد راهنما: آقای دکتر امین علیزاده زمان: ساعت 10، روز شنبه، مورخه...
2018-11-14-07-55-01عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر قارچ های مایکوریزا بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی جعفری مکزیکی تحت تاثیر شوری استاد راهنما: آقای دکتر محمد مقدم زمان: ساعت 12، روز سه شنبه، مورخه...
2018-11-05-08-38-54عنوان پایان نامه: بررسی پاسخ گندم به مقادیر متفاوت سلنیم در حضور کادمیم و تنش شوری استاد راهنما: آقای دکتر امیر فتوت زمان: ساعت 12، روز سه شنبه، مورخ 1397/08/22 مکان: آمفی تئاتر 5، ساختمان تحصیلات...
2018-11-05-08-36-42عنوان پایان نامه: بررسی اثر بازدارندگی برخی از ترکیبات شیمیایی و عصاره های گیاهی برروی ویروس های گیاهی استاد راهنما: آقای دکتر محمد زکی عقل زمان: ساعت 10، روز سه شنبه، مورخه 1397/08/15 مکان: آمفی تئاتر...
2018-10-07-08-04-39عنوان پایان نامه: تعیین دامنه مناسب میزان تغذیه در یک هاضم پیوسته گلخانه ای در شرایط اقلیمی مشهد استاد راهنما: آقای دکتر ابراهیمی نیک و آقای دکتر مهدی خجسته پور زمان: ساعت 12، روز چهارشنبه، مورخه...
2018-10-24-04-20-55عنوان پایان نامه: نانو پوشانی لیمونن با صمغ دانه ی قدومه شیرازی به روش الکترو اسپری و مدل سازی مکانیستیک رهایش آن در شرایط شبیه سازی شده ی دهان استاد راهنما: آقای دکتر آرش کوچکی زمان: ساعت 12، روز...
2018-09-30-07-51-14عنوان پایان نامه: به گزینی مدیریت آبیاری از طریق اعمال کم آبی و تناوب کشت با ترکیب مدل شبیه سازی عملکرد محصول با یک مدل اقتصادی استاد راهنما: آقای دکتر کامران داوری زمان: ساعت 12، روز شنبه، مورخه...
2018-10-07-08-04-38عنوان پایان نامه: تولید هیبرید قارچ خوراکی صدفی از طریق تلاقی تک اسپور استاد راهنما: آقای دکتر محمد فارسی و آقای دکتر حسن مرعشی زمان: ساعت 12، روز چهارشنبه، مورخه 1397/07/25 مکان: کلاس 37، ساختمان...
2018-09-30-07-51-13عنوان پایان نامه: ارزیابی اثرات مقادیر مختلف کوددهی نیتروژن بر جنبه های اکوفیزیولوژیک کفشدوزک شکارگر و پیامد آن در کنترل شته سبز جالیز استاد راهنما: آقای دکتر مجتبی حسینی و آقای دکتر مهدی مدرس اول زمان:...
2018-10-07-08-04-36عنوان پایان نامه: تاثیر سطوح مختلف نانو کودهای آهن، روی و اسید هیومیک بر خصوصیات خاک و خصوصیات رشدی و عملکردی و بیوشیمی زعفران استاد راهنما: آقای دکتر آستارایی زمان: ساعت 10، روز دوشنبه مورخه...
2018-09-30-07-51-12عنوان پایان نامه: ارزیابی و رتبه بندی کارایی اقتصادی و زیست محیطی مناطق تولیدی زعفران استان خراسان استاد راهنما: آقای دکتر دانشور و آقای دکتر صبوحی زمان: ساعت 12، روز شنبه مورخه 1397/07/21 مکان: آمفی...
2018-10-14-07-48-47عنوان پایان نامه: بررسی اثر برخی مواد نگهدارنده آب (سوپر جاذب ها) بر خصوصیات کیفی و کمی آب آبیاری استاد راهنما: آقای دکتر بانژاد و آقای دکتر اسماعیلی زمان: ساعت 12، روز یکشنبه، مورخه 1397/07/22 مکان:...
2018-10-07-08-04-37عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر پوشش آلوئه ورا و بسته بندی بر ویژگی های کیفی و ماندگاری زرشک بی دانه ی خشک شده استاد راهنما: آقای دکتر ناصر صداقت زمان: ساعت 12، روز شنبه، مورخه 1397/07/28 مکان: آمفی...