برگزاری جلسه دفاع آقای رحیم نظری مقدم

عنوان پایان نامه: بررسی امکان تکثیر زرشک بی دانه با استفاده از کشت بافت و قلمه ساقه، و عناب با استفاده از کشت بافت

مقطع و رشته: دکتری علوم باغبانی

استاد راهنما: آقای دکتر بهرام عابدی

زمان: ساعت 10، روز سه شنبه، مورخ 1398/06/26

مکان: آمفی تئاتر شماره 4، ساختمان شماره 4

جلسات دفاع

2019-04-08-05-25-62عنوان پایان نامه: بررسی امکان تکثیر زرشک بی دانه با استفاده از کشت بافت و قلمه ساقه، و عناب با استفاده از کشت بافت مقطع و رشته: دکتری علوم باغبانی استاد راهنما: آقای دکتر بهرام عابدی زمان: ساعت 10، روز...
2019-04-08-05-25-88عنوان پایان نامه: اثر مکمل کردن متیونین و لیزین محافظت شده در شکمبه در شرایط کاهش پروتئین مصرفی بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین مقطع و رشته: کارشناسی ارشد علوم دامی، گرایش تغذیه نشخوارکنندگان استاد...
2019-04-08-05-25-89عنوان پایان نامه: بررسی اثرات متقابل کود آلی و سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی نعناع فلفلی مقطع و رشته: کارشناسی ارشد مهندسی آب، گرایش زهکشی استاد راهنما: آقای دکتر انصاری و آقای...
2019-04-08-05-25-90عنوان پایان نامه: بررسی ریزازدیادی گیاه دارویی سنا -Cassia angustifoli- و تاثیر برخی الیستورهای غیرزیستی بر خصوصیات فیزیولوژیکی و فیتوشیمیای آن در شرایط درون شیشه ای مقطع و رشته: کارشناسی ارشد باغبانی،...
2019-04-08-05-25-91عنوان پایان نامه: ساخت سازه ی مولکولی برای ویرایش ژن M10 در گوجه فرنگی مقطع و رشته: کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی استاد راهنما: آقای دکتر علیرضا سیفی زمان: ساعت 12، روز سه شنبه، مورخ 1398/07/02 مکان: آمفی...
2019-04-08-05-25-92عنوان پایان نامه: بررسی عوامل اقتصادی موثر بر توسعه ی کاشت محصولات گلخانه ای در استان خراسان رضوی مقطع و رشته: کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی استاد راهنما: آقای دکتر...
2019-04-08-05-25-93عنوان پایان نامه: پهنه بندی اگرواکولوژیک و بررسی خلا عملکرد گندم دیم و آبی در ایران مقطع و رشته: دکتری زراعت، گرایش اکولوژی گیاهان زراعی استاد راهنما: آقای دکتر نظامی و آقای دکتر خزاعی زمان: ساعت 10،...
2019-04-08-05-25-94عنوان پایان نامه: ارزیابی تنوع ژنتیکی در پسیل پسته (Agonoscena pistachio) در مناطق مختلف ایران با استفاده از نشانگر AFLP مقطع و رشته: کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی استاد راهنما: آقای دکتر مرعشی و...
2019-04-08-05-25-87عنوان پایان نامه: بررسی اثر مخمر Saccharomyces cerevisiae (PTCC 5052) تیمارنشده و تیمار شده با اسید و حرارت بر میزان تولید رنگدانه و کاهش سیترینین تولید شده توسط کپک Monascus purpureus (PTCC 5303) مقطع و...
2019-04-08-05-25-82عنوان پایان نامه: مقایسه تاثیر جیره آغازین حاوی پسماند تقطیری گندم با کنجاله سویا بر ویژگی های تولیدی و متابولیت های خونی گوساله های شیر خوار هلشتاین مقطع و رشته: کارشناسی ارشد علوم دامی، گرایش تغذیه...
2019-04-08-05-25-83عنوان پایان نامه: تاثیر محلول پاشی اسپرمیدین در شرایط تنش خشکی بر ویژگی های کیفی و عمر انبارمانی توت فرنگی رقم کاماروسا مقطع و رشته: کارشناسی ارشد علوم باغبانی، گرایش میوه کاری استاد راهنما: آقای دکتر...
2019-04-08-05-25-84عنوان پایان نامه: بررسی امکان تولید برخی از ارقام انجیر تحت شرایط گلخانه مقطع و رشته: کارشناسی ارشد علوم باغبانی، گرایش میوه کاری استاد راهنما: آقای دکتر داوری نژاد زمان: ساعت 10، روز یکشنبه، مورخ...
2019-04-08-05-25-85عنوان پایان نامه: شبیه سازی و بهینه‌سازی زمان پاشش سوخت در یک موتور دیزل دوگانه‌سوز مقطع و رشته: کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم، گرایش طراحی و ساخت استاد راهنما: آقای دکتر روحانی و آقای دکتر خجسته...
2019-04-08-05-25-86عنوان پایان نامه: بررسی بیوانفورماتیکی ژنهای ایمپرینت در گاو مقطع و رشته: دکتری علوم دامی، گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام استاد راهنما: آقای دکتر سعید زره داران زمان: ساعت 10، روز چهارشنبه، مورخ...
2019-04-08-05-25-80عنوان پایان نامه: ارزیابی ریسک موتور تراکتور با استفاده از روش تحلیل حالات و اثرات شکست مقطع و رشته: کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم، گرایش مدیریت و تحلیل سامانه استاد راهنما: آقای دکتر روحانی و...
2019-04-08-05-25-81عنوان پایان نامه: بهینه سازی شرایط کشت و ترکیب بستر جلبک خوراکی Spirulina جهت بهبود پتانسیل عملکرد پروتئین، لیپید و رنگدانه ها مقطع و رشته: دکتری اگروتکنولوژی، گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد راهنما:...
2019-04-08-05-25-68عنوان پایان نامه: بررسی فیتو شیمی پنج نژادگان گیاه نرگس و امکان مهندسی الکالوئیدهای آن در شرایط درون شیشه ای و تغذیه ای با پیش ساز 4-o-methylnorbelladine مقطع و رشته: دکتری علوم باغبانی، گرایش گیاهان...
2019-04-08-05-25-75عنوان پایان نامه: بررسی فیتوشیمیایی پنج نژادگان گیاه نرگس و امکان مهندسی آلکالوییدهای آن در شرایط درون شیشه ای و تغذیه با پیش ساز 4’ O-methynorbelladine مقطع و رشته: دکتری گیاهپزشکی استاد راهنما: آقای...
2019-04-08-05-25-76عنوان پایان نامه: بررسی اثر آرد سورگوم اکسترود شده، هیدروکلوئید ها، روش های انجماد و نگهداری در شرایط انجماد بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، میکروسکوپی، ساختاری خمیر منجمد کوکی و کیفیت کوکی حاصل از آن مقطع و...
2019-04-08-05-25-77عنوان پایان نامه: پیش بینی اپیتوپ های آنتی ژن OMP31 براساس ناحیه جغرافیایی، داکینک و همچنین بررسی دینامیک مولکولی اپیتوپ های پیش بینی شده در اتصال با رسپتورهای MHC II مقطع و رشته: کارشناسی ارشد علوم...
2019-04-08-05-25-78عنوان پایان نامه: شناسایی شپشک های مرتبط با درختان میوه شهرستان مشهد و حومه مقطع و رشته: کارشناسی ارشد گیاهپزشکی، گرایش حشره شناسی استاد راهنما: خانم دکتر لیدا فکرت زمان: ساعت 10، روز یکشنبه، مورخ...
2019-04-08-05-25-79عنوان پایان نامه: تاثیر سطوح مختلف نانو میسل کورکومین و کورکومین خالص زردچوبه جیره بر عملکرد، فاکتورهای شیمیایی، ایمینولوژیکی و صفات کمی در مرغ تخمگذار مقطع و رشته: دکتری علوم دامی استاد راهنما: آقای...
2019-04-08-05-25-73عنوان پایان نامه: بررسی پتانسیل پروبیوتیکی باکتری Lactobacillus brevis و بهینه سازی تولید گاما آمینو بوتیریک اسید تولید شده توسط این سویه در محیط کشت پایه لجن لبنی مقطع و رشته: کارشناسی ارشد علوم و صنایع...
2019-04-08-05-25-69عنوان پایان نامه: تهیه و ارزیابی خواص غشاء نانو فیبری کیتوزان -کلاژن حاوی کورکومین تهیه شده به روش الکترویی جهت استفاده در پانسمان زخم مقطع و رشته: کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی استاد راهنما: آقای دکتر...
2019-04-08-05-25-70عنوان پایان نامه: تاثیر عصاره هیدروکسی گلبرگ زعفران بر فراسنجه های برون تنی، تخمیر شکمبه ای و میزان اکسیداسیون درون تنی گوشت بره های نژاد پرواری قرابلوچی مقطع و رشته: دکتری علوم دامی، گرایش تغذیه...
2019-04-08-05-25-71عنوان پایان نامه: تولید فیلم خوراکی ضد میکروبی حاوی گابا بر پایه ی پروتئین سویای تخمیر شده به همراه اینولین مقطع و رشته: کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی استاد راهنما: آقای دکتر علی مرتضوی و خانم دکتر...
2019-04-08-05-25-72عنوان پایان نامه: امکان سنجی ویروس زدایی برخی از ارقام بومی درختان میوه دانه دار در شرایط درون شیشه ای مقطع و رشته: دکتری رشته ی باغبانی، گرایش میوه کاری استاد راهنما: آقای دکتر داوری نژاد زمان: ساعت...
2019-04-08-05-25-67عنوان پایان نامه: مطالعه نشاءکاری ریشه لخت چغندر‌قند به منظور افزایش بهره وری آب و بهبود عملکرد مقطع و رشته: کارشناسی ارشد اگروتکنولوژی استاد راهنما: آقای دکتر کافی زمان: ساعت 10، روز یکشنبه، مورخ...
2019-04-08-05-25-64عنوان پایان نامه: امکان سنجی کلونینگ و بیان ژن Phy C در اشرشیاکلی مقطع و رشته: دکتری علوم دامی، گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد استاد راهنما: آقای دکتر نصیری زمان: ساعت 10، روز شنبه، مورخ 1398/06/23 مکان:...
2019-04-08-05-25-65عنوان پایان نامه: تأثیر بوم جور و مرحله ی رویش گیاه کوشیا اسکوپاریا (Bassia scoparia (L.) A.J.Scott) بر سوخت-ساز برون تنی شکمبه ای نیتروژن و ویژگی های تولیدی گاوهای شیرده هلشتاین در شرایط درون تنی مقطع و...