برگزاري دوره پسادكتري محقق صنايع غذائي در دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد

دوشنبه 1 مهر 1398

​با ابلاغ قرارداد پژوهشي برگزاري دوره پسا دكتري از سوي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه، گروه آموزشي علوم و صنايع غذائي دانشكده كشاورزي و آقاي دكتر سيد محمد علي رضوي ، عضو هيات علمي گروه مذكور، به عنوان استاد راهنما و مجري اين دوره ميزبان آقاي دكتر علي الغونه خواهند بود.

عنوان پژوهش و تحقيق مصوب اين دوره  پسا دكتري، «بررسي طيف هاي مكانيكي و آراميدگي در طي فرآيند شكست در شبكه هيدرولوژلي هيدروكلوئيدهاي بومي و مقايسه آنها با انواع تجاري » مي باشد كه در مدت حضور ايشان در دانشكده كشاورزي مورد بررسي قرار ميگيرد.

اخبار دانشکده