نمره زبان مورد قبول برای دانشجویان دکتری

 

 

 

MSRT & TELP

IELTS EQUIVALENT

TOEFL IBT

TOEFL computer

TOEFL PAPER

TOLIMO

ورودی 93 و ماقبل

امتحان جامع

-

-

-

-

-

-

دفاع پایان نامه

50

5

40-39

133

450

450

ورودی 94 و مابعد

امتحان جامع

44

4.4

48-45

138

400

400

دفاع پایان نامه

55

5.5

60-56

173

500

500

ورودی 97 و مابعد

امتحان جامع و دفاع پایان نامه

55

5.5

60-56

173

500

500