نمره زبان مورد قبول برای دانشجویان دکتری

تمامی دانشجویان دکتری موظف هستند که 80 درصد نمره ی قبولی زبان را قبل از دفاع از پیشنهاده و نمره ی کامل زبان را برای دفاع از رساله ارائه نمایند. 

جدول آزمون معتبر و نمرات قابل قبول دانشگاه

 

 

MSRT & TELP

IELTS EQUIVALENT

TOEFL IBT

TOEFL computer

TOEFL PAPER

TOLIMO

ورودی 93 و ماقبل

امتحان جامع

-

-

-

-

-

-

دفاع پایان نامه

50

5

40-39

133

450

450

ورودی 94 به بعد

دفاع از پیشنهاده

44

4.4

48-45

138

400

400

دفاع پایان نامه

55

5.5

60-56

173

500

500