پژوهشگران پسادکتری

گروه صنایع غذایی

  ali alghouneh

علی الغونه

استاد راهنما: دکتر سیدمحمدعلی رضوی

موضوع:بررسی طیف های مکانیکی و آرامیدگی در طی فرآیند شکست در شبکه هیدرولوژلی هیدروکلوییدهای بومی و مقایسه آنها با انواع تجاری

وضعیت: جاری

  behrouz alizadeh

بهروز علیزاده بهبهانی

استاد راهنما:دکتر فخری شهیدی

موضوع: تولید پوشش خوراکی ضد میکربی بر پایه موسیلاژدانه فرنجمشک،بادرنجبویه، زنیان

وضعیت: خاتمه یافته

  farzaneh taj firouz

فرزانه تاج فیروز

استاد راهنما: دکتر فخری شهیدی

موضوع:تولید پوشش نانو فیبری به روش الکترورپسی دو محوره، با ساختار هسته/ پوسته از پلی اتیلن اکساید- کیتوزان و بارگذاری شده به ترتیب با اسید گالیک و ارزیابی ویژگی های آن با هدف افزایش زمان ماندگاری گوشت در یخچال

وضعیت: جاری

mohammad mahdi nemat shahi  

محمدمهدی نعمت شاهی

استاد راهنما: دکتر سیدعلی مرتضوی

موضوع: بررسی خواص آنتی اکسیدانی ، ضد میکروبی و شناسایی ترکیبات شیمیایی عصاره و روغن دانه گیاه Pinus

وضعیت: خاتمه یافته

hassan sabbaghi  

حسن صباغی

استاد راهنما: دکتر محبت محبی

موضوع: ارزیابی تغییرات کیفی در خلال سیب زمینی طی سرخ کردن عمیق و سرخ کردن هوای داغ با مطالعه تطبیقی روی ادراک حسی مصرف کننده

وضعیت: جاری

  mahdi irani

 مهدی ایرانی

استاد راهنما: دکتر سیدمحمدعلی رضوی

موضوع: انکپسولاسیون ید توسط نشساته های اصلاح شده مقاوم، بررسی خصوصیت فیزیکوشیمایی و کنتیک رهایش در سیستم گوارش شبیه سازی شده

وضعیت: جاری

  nasrin fayyaz

نسرین فیاض

استاد راهنما: دکتر فخری شهیدی

موضوع: بهینه سازی آغازگر ماست به منظور جلوگیری از رشد میکرواورگانسیم های عامل فساد و بیماری زا

وضعیت: جاری

arash gheitaran pour  

آرش قیطران پور

استاد راهنما: دکتر آرش کوچکی

موضوع: شبیه سازی ساختار نان حجیم طی فرآیند پخت

وضعیت جاری

 

alireza vasiei

عليرضا وسيعي

استاد راهنما: دکتر فریده طباطبائی یزدی

موضوع: بررسی پتانسیل پروبیوتیکی باکتری

رشته: صنایع غذایی

وضعیت:جاری

 دینا شهرام پور

استاد راهنما: دکتر رضوی

گروه گیاه پزشکی

 

مایده ملایی

استاد راهنما: دکتر حسین صادقی نامقی

موضوع:بررسی شرایط بهینه پرورش پشه گالزای ... به منظور کنترل کنه تارتن دو لکه ای

وضعیت: جاری

درسویی  

ریحانه درسویی

استاد راهنما: دکتر جواد کریمی برنگ

موضوع:تعیین اثر اندوفیتی قارچ بیمارگر حشرات Beauveria varroae روی جمعیت پروانه برگخوار چغندر قند Spodoptera exigua و بررسی اثر زهرآگینی این قارچ روی آنزیم های گوارشی حشره میزبان

وضعیت: جاری

 

سیدافسانه حسینی

استاد راهنما: دکتر مجتبی حسینی

 

گروه مکانیک بیوسیستم

hamzeh soltanali  

حمزه سلطانعلی

استاد راهنما: دکتر مهدی خجسته پور

موضوع: توسعه روش های تحلیل پیشگویانه در بهبود فرآیندهای صنایع غذایی : مطالعه موردی فرآیند تصفیه روغن

وضعیت: جاری

سیامک خیبری

استاد راهنما: دکتر روحانی

گروه بیوتکنولوژی

ماریا بیهقی

استاد راهنما:دکتر سید حسن مرعشی

موضوع: طراحی و آنالیز داروی نوترکیب مولتی اپی توپ CCL21 با افزایش خاصیت عملکردی مناسب جهت انهدام سلول های سرطانی در شرایط این سیلیکو

وضعیت: جاری

گروه مهندسی آب

فرید فریدانی بردسکن

استاد راهنما:دکتر فرید حسینی

موضوع: پایش رطوبت خاک در ایران

وضعیت: جاری

آمنه میان آبادی

استاد راهنما: دکتر کامران داوری

موضوع:تغییر اقلیم در آلودگی هوا

وضعیت: جاری

محمد فرشته پور

استاد راهنما: دکتر کامران داوری

موضوع: ارایه استراتژی‌های پایدار تکاملی برای تعیین نرخ بیمه سیلاب با استفاده از تیوری بازی‌ها

وضعیت: جاری

محمد اسماعیل کمالی پاشا

استاد راهنما:دکتر حسین انصاری

موضوع:برنامه ریزی آبیاری بر مبنای حداکثر سازی بهره وری آب (مطالعه موردی محصول پرتقال)

وضعیت:جاری

گروه علوم دامی

  1

احتشام قرایی

استاد راهنما: دکتر سیدعلیرضا وکیلی

  زانا

سیدزانا پیرخضرائیان

استاد راهنما: دکتر مجتبی طهمورث پور

گروه اگروتکنولوژی

مریم اثنی عشری

استاد راهنما: دکتر محمد خواجه حسینی

هدایت اله کریم زاده

استاد راهنما: دکتر احمد نظامی

گروه علوم خاک

الهام فراهانی

الهام فراهانی

استاد راهنما: دکتر حجت امامی

الهام امیری خبوشان

استاد راهنما: دکتر حجت امامی

گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز

عطیه اورعی

استاد راهنما: دکتر تهرانی فر