دانش آموختگان

 

حدیث حاتمی

استاد راهنما:دکتر امیر فتوت

موضوع:جذب اور از محلول شبیه سازی خاک توسط هیدروکسید مضاعف لایه ای

رشته: علوم خاک

وضعیت:جاری

حسام عمرانی

استاد راهنما:دکتر مهدی خجسته پور

موضوع:بیوپلاستیک

رشته مکانیک بیوسیستم

وضعیت:جاری

 

 

عطیه اورعی

استاد راهنما:دکتر علی تهرانی فر

موضوع:گل بنفشه و اثرات گرما و سرما

رشته:علوم باغبانی

وضعیت: جاری

 

آرش قیطران پور

استاد راهنما: دکتر محبت محبی

موضوع: کاربرد سیستم های چندعاملی در مدل سازی انتقال جرم و حرارت طی فرایند پخت نان

رشته:صنایع غذایی

وضعیت:جاری

 

 علی دانشمند

استاد راهنما:دکتر حسن کرمانشاهی

موضوع: اثر نکلئوسایدهای خالص بر عملکرد رشد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی

رشته: علوم دامی

وضعیت:خاتمه یافته

 

 نسرین فرهادی

استاد راهنما: دکتر محمد مقدم

موضوع: اثر تنش خشکی و تیمار متیل جاسمونات بر صفات فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه پونه در شرایط درون شیشه ای

رشته:علوم باغبانی

وضعیت:جاری

 

علیرضا عراقی

استاد راهنما: دکتر محمد موسوی بایگی

موضوع:دید افقی اتمسفری

رشته: مهندسی آب

وضعیت:خاتمه یافته

 

سمانه اشرف

استاد راهنما: دکتر محمد موسوی بایگی

موضوع:دید افقی اتمسفری

رشته: مهندسی آب

وضعیت:خاتمه یافته

alireza vasiei

 عليرضا وسيعي

استاد راهنما: دکتر فریده طباطبائی یزدی

موضوع: بررسی پتانسیل پروبیوتیکی باکتری

رشته: صنایع غذایی

وضعیت:جاری

 

 مهدي سرپرست صيد محمد خاني

استاد راهنما: دکتر ابوالفضل مساعدی

موضوع:دید افقی اتمسفری

رشته: مهندسی آب

وضعیت:جاری

 

کیوان کرمی

استاد راهنما: دکتر سعید زره داران

رشته علوم دامی

 

نسرین فرهادی

استاد راهنما: دکتر محمد مقدم

رشته باغبانی

 

آمنه تراکمه

استاد راهنما:دکتر محمد مقدم

 ارمغان کوثری مقدم

استاد راهنما: دکتر روحانی

رشته مهندسی بیوسیستم

Mahnaz Hassani

مهناز حسنی

استاد راهنما: دکتر جواد کریمی

رشته گیاهپزشکی

salari

الهام سالاری

استاد راهنما: دکتر جواد کریمی

رشته گیاهپزشکی