انتصاب دکتر حجت امامی به سمت مدیر گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی

دوشنبه 5 آبان 1399

دکتر محمد کافی، رییس دانشگاه، در حکمی دکتر حجت امامی، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد را به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه آموزشی علوم و مهندسی خاک این دانشکده منصوب کرد. در بخشی از این حکم آمده است:

ضروری است برنامه مدون گروه را منطبق بر رویکردهای آموزشی و پژوهشی دانشکده و بر اساس سند راهبردی دانشگاه تهیه و اجرای آن را با بهره‌گیری از خرد جمعی در فضایی آکنده از همدلی و وفاق در اولویت کاری خود قرار دهید.

در ضمن دکتر کافی طی نامه ای از زحمات دکتر علیرضا کریمی کارویه مدیر قبلی این گروه تشکر و قدردانی نمود.

 

Dr. Hojjat Emami   

 

اخبار دانشکده