انتصاب دکتر آرش دوراندیش به سمت مدیر گروه اقتصاد دانشکده کشاورزی

دکتر محمد کافی، رییس دانشگاه، در حکمی دکتر آرش دوراندیش، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد را به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه آموزشی اقتصاد این دانشکده منصوب کرد. در بخشی از این حکم آمده است:

ضروری است برنامه مدون گروه را منطبق بر رویکردهای آموزشی و پژوهشی دانشکده و بر اساس سند راهبردی دانشگاه تهیه و اجرای آن را با بهره‌گیری از خرد جمعی در فضایی آکنده از همدلی و وفاق در اولویت کاری خود قرار دهید.

در ضمن دکتر کافی طی نامه ای از زحمات دکتر حسین محمدی مدیر قبلی این گروه تشکر و قدردانی نمود.

 

Dr. Arash Dourandish

اخبار دانشکده