برگزاری دوره پسادکتری برای پژوهشگر علوم و صنایع غذایی در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چهارشنبه 14 آبان

با ابلاغ قرارداد پژوهشی پسادكتری از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی دانشكده كشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، میزبان آقای دكتر مجید نوش كام به عنوان پژوهشگر و محقق این دوره می باشد. همچنین آقای دكتر مهدی وریدی، عضو هیات علمی گروه مذكور، راهنمایی و هدایت این دوره را برعهده خواهد داشت.
«طراحی و تولید دانه های كف به روش كروی سازی بعنوان جایگزین چربی و قند در بستنی»  موضوعی است كه در این دوره مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و دستاوردهای آن منتشر خواهد گردید.

اخبار دانشکده