برگزاري دوره دانش آموختگي دكتري براي پژوهشگر علوم و مهندسي آب در دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد

شنبه 24 آبان 1399

با ابلاغ قرارداد پژوهشي دانش آموختگي دكتري از سوي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه، گروه آموزشي علوم و مهندسي آب دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد، ميزبان  خانم دكتر الهه غفاري  به عنوان پژوهشگر و محقق اين دوره مي باشد. همچنين آقاي دكترعليرضا فريد حسيني  عضو هيات علمي گروه مذكور، راهنمايي و هدايت اين دوره را برعهده خواهد داشت

« توسعه الگوريتم ها و تكنيكهاي بازيابي رطوبت خاك با استفاده از داده هاي راديومتري L و P »  موضوعي است كه در اين دوره مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و دستاوردهاي آن منتشر خواهد گرديد

اخبار دانشکده