برگزاري دوره پسادكتري براي پژوهشگر علوم و مهندسي آب در دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد

شنبه 24 آبان 1399

با ابلاغ قرارداد پژوهشي پسادكتري از سوي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه، گروه آموزشي علوم و مهندسي آب دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد، ميزبان  آقاي دكتر عليرضا مقدم  به عنوان پژوهشگر و محقق اين دوره مي باشد. همچنين آقاي دكتر عليرضا فريد حسيني عضو هيات علمي گروه مذكور، راهنمايي و هدايت اين دوره را برعهده خواهد داشت

« مديريت زمان- واقعي فشار به منظور كاهش نشت در شبكه هاي توزيع آب »  موضوعي است كه در اين دوره مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و دستاوردهاي آن منتشر خواهد گرديد

اخبار دانشکده