برگزاري دوره پسادكتري براي پژوهشگر علوم خاك در دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد

چهارشنبه 20 اسفند 1399

با ابلاغ قرارداد پژوهشي پسادكتري از سوي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه، گروه آموزشي علوم و مهندسي خاك دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد، ميزبان  خانم دكتر نجمه مظلومبه عنوان پژوهشگر اين دوره مي باشد. همچنين آقاي دكتر رضا خراساني          عضو هيات علمي گروه مذكور، راهنمايي و هدايت اين دوره را برعهده خواهد داشت

«توليد، ارزيابي و كاربرد كمپوزيت كوركيدزها-هيدروژل با استفاده از سلولز و پلاستيك زيستي پلي لاستيك اسيد »  موضوعي است كه در اين دوره مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و دستاوردهاي آن منتشر خواهد گرديد.

اخبار دانشکده