برگزاری دوره پسا دکتری برای محقق اگروتکنولوژی در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

شنبه 28 فروردین 1400

با ابلاغ طرح پژوهشي پسادكتري از سوي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه، گروه آموزشي اگروتكنولوژي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي ميزبان خانم دكتر زهرا كيامرثي به عنوان محقق و پژوهشگر اين دوره خواهد بود و آقاي دكتر احمد نظامي هدايت و راهنمائي آن را بر عهده گرفته اند.
 « ارزيابي تحمل به شوري ژنوتيپ هاي نخود دسي در حضور نيتريك اكسيد برون زا به عنوان تخفيف دهنده تنش»  موضوعي است كه در اين دوره مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و نتايج و دستاوردهای آن منتشر خواهد شد.

اخبار دانشکده