برگزیدگان دانشکده کشاورزی در هفته سرآمدی آموزش - اردیبهشت 1400برگزیدگان دانشکده کشاورزی در هفته سرآمدی آموزش - اردیبهشت 1400

گروه اقتصاد کشاورزی

گروه اقتصاد کشاورزی

گروه اگروتکنولوژی

گروه اگروتکنولوژی

گروه بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهان زراعی

گروه بیوتکنولوژی

 

گروه علوم و صنایع غذایی

گروه صنایع غذایی

گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز

گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز

 

گروه علوم دامی

گروه علوم دامی

گروه علوم و مهندسی آب

گروه علوم و مهندسی آب

گروه علوم و مهندسی خاک

گروه علوم و مهندسی خاک

گروه گیاهپزشکی

گروه گیاهپزشکی

گروه مهندسی بیوسیستم

گروه مهندسی بیوسیستم

مدرسان برگزیده دانشکده

 

مدرسان برگزیده دانشکده کشاورزی در هفته سرآمدی آموزش اردیبهشت 1400

ردیف

نام و نام خانوادگی

گروه آموزشی

1

آقای مهندس علیرضا ثانی حیدری

اقتصاد کشاورزی

2

خانم مهندس فریبا خرقانی

اگروتکنولوژی

3

خانم دکتر سمیه حیدری

بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی

4

خانم مهندس پوران ابریشم چی

علوم و صنایع غذایی

5

خانم دکتر مریم کهربائیان

علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز

6

خانم دکتر عطیه اورعی گلمکانی

علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز

7

خانم دکتر الهام فراهانی

علوم و مهندسی خاک

8

خانم مهندس فهیمه نیک بین

علوم و مهندسی خاک

9

آقای دکتر وحید جهانبخش مشهدی

گیاه پزشکی

10

خانم مهندس منصوره آتشی

علوم و مهندسی آب

11

خانم مهندس ریحانه پاکدل

مهندسی بیوسیستم

 

دانشجویان برگزیده گروه های آموزشی

 

دانشجویان برگزیده مقطع کارشناسی دانشکده کشاورزی در هفته سرآمدی آموزش

اردیبهشت 1400

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

1

2

3

یگانه دبیری

غزاله حائری

فاطمه شبانی

علوم و مهندسی خاک

4

5

6

اعظم رامش

مریم رضا علی زاده

پریا پودینه

مهندسی فضای سبز

7

8

9

زهرا سیاح

پریسا مروی

سعید جانقربانیان

اقتصاد کشاورزی

10

11

12

کورش قدم خیر

نادیا عبدی

مهدی دلاوری

مهندسی مکانیک بیوسیستم

13

14

15

ایمان سرداریان

محمدحسین ایرجی مقدم

سیده مهرانه سیدان

علوم و مهندسی آب

16

17

18

تهمینه قیاسی

فرزانه کرمانی

ناهید نوروزی

علوم و مهندسی صنایع غذایی

19

20

21

علی تقی زاده

شهرزاد نراقی

محدثه سادات مرتضوی

مهندسی علوم دامی

22

23

24

متینه مرادیان

احمدمختار مرادی

ریحانه السادات علوی نژاد

علوم و مهندسی باغبانی

25

26

27

سارا جلائی

کیمیا سجادی

فاطمه عرب پور

گیاه پزشکی

28

29

30

آتنا فروشنده

مهسا گریوانی

آیدا ابوالحسنی

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

 

 

دانشجویان برگزیده مقطع کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی در هفته سرآمدی آموزش

اردیبهشت 1400

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

1

یاسمن حسین پور

علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی

2

آی سودا عظیمی

علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فناوری مواد غذایی

3

مریم قراگوزلو

علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی

4

سیده فاطمه موسوی

علوم دامی گرایش تغذیه طیور

5

حانیه سجادی

علوم دامی گرایش تغذیه دام

6

میترا ریاسی

علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح دام و طیور

7

امیرحسین قادری

اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی

8

شهناز عباسی

اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی

9

ریحانه ژاله

اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی

10

سمانه حیدری

اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

11

جواد آریان فر

اگرواکولوژی

12

مصطفی شمشادی

اگروتکنولوژی گرایش فیریولوژی گیاهان زراعی

13

زهرا رمضان زاده

اگروتکنولوژی گرایش علوم و تکنولوژی بذر

14

ابوالفضل رشیدی

اگروتکنولوژی گرایش علوم علف های هرز

15

هومن رضائی نیک

بیوتکنولوژی کشاورزی

16

مهدیه مهدی یار

ژنتیک و به نژادی گیاهی

17

کیمیا جعفری

مهندسی فضای سبز

18

الهه حسینی

علوم و مهندسی باغبانی گرایش درختان میوه

19

علی برازنده

علوم و مهندسی باغبانی گرایش سبزی ها

20

سنا انصاری

علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان زینتی

21

گیتی حسن پور

علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان دارویی

22

محمود نبی زاده

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

23

حسن قاینی

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

24

محمدجواد رضوان پور

علوم و مهندسی آب گرایش آبیاری و زهکشی

25

سعیده پورانتظاری

علوم و مهندسی آب گرایش سازه های آبی

26

لیلا چاوشان

علوم و مهندسی آب گرایش منابع آب

27

ساناز چمانه فر

علوم و مهندسی آب گرایش هواشناسی کشاورزی

28

حسین نوروزی

بیماری شناسی گیاهی

29

زهرا اسماعیل زاده

حشره شناسی کشاورزی

30

افسانه سلیمانی

مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی و ساخت

31

ستایش سجادی

مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش انرژی های تجدیدپذیر

32

محمد مسعودی

مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش فناوری پس از برداشت

33

محمدرضا پوررمضان

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش مدیریت و تحلیل سامانه ها

34

تکتم سادات صادقی مفرد

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش بازیافت و مدیریت پسماند

 

 

 

دانشجویان برگزیده مقطع دکتری دانشکده کشاورزی در هفته سرآمدی آموزش

اردیبهشت 1400

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

1

سمانه نایبی فر

علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش صنایع غذایی

2

شیلا قدیرزاد

علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فناوری مواد غذایی

3

سرور لطفی شیرازی

علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی

4

سیدامین کاظمی

علوم دامی گرایش تغذیه طیور

5

امیر هنرمند

علوم دامی گرایش تغذیه دام

6

مهین رسانی

علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح دام و طیور

7

محمدرضا رمضانی

اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی

8

مریم دهقانی

اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی

9

سیدجلیل داورپناه

اگرواکولوژی

10

مجتبی حسینیان

اگروتکنولوژی گرایش فیریولوژی گیاهان زراعی

11

اکرم رستمی پور

اگروتکنولوژی گرایش علوم و تکنولوژی بذر

12

ندا پاسبان

اگروتکنولوژی گرایش علوم علف های هرز

13

صبا نجاتی زاده

بیوتکنولوژی کشاورزی

14

راضیه عباس آبادی

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

15

سکینه بالنده

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

16

مرجان قوچانیان

علوم و مهندسی آب گرایش آبیاری و زهکشی

17

سید محمدحسن سعیدی

علوم و مهندسی آب گرایش سازه های آبی

18

سحر تدین

بیماری شناسی گیاهی

19

اکرم نجمی

حشره شناسی کشاورزی

20

عباس مهدی نیا

مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی ماشین های کشاورزی

 

اخبار دانشکده