برگزاری دوره پسادکتری برای پژوهشگر علوم و صنایع غذایی در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400

با ابلاغ قرارداد پژوهشی پسادکتری از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، میزبان خانم دکتر سیده زهرا خوش بین به عنوان پژوهشگر این دوره می باشد. همچنین خانم دکترمرضیه معین فرد، عضو هیئت علمی گروه مذکور، راهنمایی و هدایت این دوره را بر عهده خواهد داشت.

«معرفی یک آپتانسور نوین جهت تشخیص آکریل آمید» موضوعی است که در این دوره مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و دستاوردهای آن منتشر خواهد گردید.

اخبار دانشکده