برگزاری دوره دانش آموختگی برای پژوهشگر مکانیک بیوسیستم در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400

با ابلاغ قرارداد پژوهشی دانش آموختگی از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، گروه آموزشی مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، میزبان آقای دکتر حمزه سلطانعلی به عنوان پژوهشگر این دوره می باشد. همچنین آقای دکتر مهدی خجسته پور، عضو هیات علمی گروه مذکور، راهنمایی و هدایت این دوره را برعهده خواهد داشت.

«بکارگیری روش های تحلیل پیشگویانه در بهبود فرآیندهای صنایع غذایی – مطالعه موردی فرآیند تصفیه روغن»  موضوعی است که در این دوره مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و دستاوردهای آن منتشر خواهد گردید​.

اخبار دانشکده