برگزاري دوره دانش آموختگي براي پژوهشگر علوم خاك در دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد

 

چهارشنبه 5 خرداد 1400

با ابلاغ قرارداد پژوهشي دانش آموختگي از سوي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه، گروه آموزشي علوم خاك دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد، ميزبان   آقاي دكتر امين موسويبه عنوان پژوهشگر اين دوره مي باشد. همچنين آقاي دكتر عليرضا كريمي          عضو هيات علمي گروه مذكور، راهنمايي و هدايت اين دوره را برعهده خواهد داشت

« نقشه برداري رقومي برخي از ويژگي هاي خاك با استفاده از تكنيكهاي داده كاوي و دورسنجي در دشت مشهد »  موضوعي است كه در اين دوره مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و دستاوردهاي آن منتشر خواهد گرديد

 

اخبار دانشکده