برگزاري دوره پسادكتري براي پژوهشگر علوم و صنايع غذائي در دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد

چهارشنبه 5 خرداد 1400

با ابلاغ قرارداد پژوهشي پسادكتري از سوي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه، گروه آموزشي علوم و صنايع غذائي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد، ميزبان   آقاي دكتر سعيد ميرعرب رضيبه عنوان پژوهشگر اين دوره مي باشد. همچنين خانم دكترمحبت محبي عضو هيات علمي گروه مذكور، راهنمايي و هدايت اين دوره را برعهده خواهد داشت

« ارزيابي خواص حسي و رئولوژيكي كف مورد استفاده در فرمولاسيون مواد غذايي هوادهي شده »  موضوعي است كه در اين دوره مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و دستاوردهاي آن منتشر خواهد گرديد

اخبار دانشکده