برگزاري نشست " بدون تعارف با خشكسالي 1400 "

چهارشنبه 5 خرداد 1400

با توجه به وقوع خشكسالي در سال زراعي جاري و تداوم آن، نشستي با محوريت اساتيد گروه مهندسي آب دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد و همچنين جمعيت ناجيان آب و با مشاركت فعال بسياري از مسئولين استاني در روز يك شنبه 26 ارديبهشت ماه سال جاري با عنوان "بدون تعارف با خشكسالي 1400" در محل دانشگاه فردوسي مشهد به صورت حضوري و مشاركت غير حضوري (با توجه به رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي) برگزار شد. اين نشست تخصصي در پايان كار خود ، با انتشار بيانيه اي ، مسئوليتهاي اجتماعي و خطير همه دغدغه مندان، مديران اجرائي ، سازمانهاي مردم نهاد و يكايك نهادهاي سياست گذار و برنامه ريز ، همچنين مراكز علمي ، پژوهشي و مطالعاتي براي مقابله با پديده  كاهش بارش ها و خشكسالي بسيار شديد در 50 ساله اخير را گوشزد نمود و از برگزار كنندگان نشست قدرداني كرد..

بيانيه نشست بدون تعارف با خشكسالي 1400

نظر به كاهش بسيار شديد بارش ها و خشكسالي كم سابقه در ۵۰ سال اخير و در نتيجه كم آبي بي سابقه در استان خراسان رضوي، در روز يكشنبه 26/02/1400 نشست « بدون تعارف با خشكسالي۱۴۰۰» با حضور جمعي از استادان دانشگاه فردوسي مشهد، دغدغه مندان و مديران اجرايي استان برگزار گرديد. ضمن تشكر از دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد و جمعيت ناجيان آب كه در راستاي مسئوليت اجتماعي خويش اين نشست گفتگو محور را برگزار نمودند، جمع بندي موارد مطروحه كه مورد توافق حاضرين در نشست قرار گرفته است، به شرح زير اعلام مي گردد.

  1. از دانشگاه فردوسي مشهد به عنوان مرجع علمي معتبر شرق كشور انتظار مي رود وضعيت خشكسالي سال جاري استان را تبيين و ضرورت ها و فوريت هاي آن را در اسرع وقت اعلام نمايد.
  2. از استاندار محترم خراسان رضوي تقاضا مي شود با اعلام شرايط اضطراري خشكسالي، ستاد خشكسالي استان را فعال نمايند تا ستاد مزبور به فوريت نسبت به تهيه و ابلاغ شيوه نامه هاي مديريت خشكسالي (محدوديت ها و ممنوعيت ها، مانند ستاد استاني كرونا) اقدام نمايد و اين موارد به فوريت و قاطعيت و تا زمان خروج از خشكسالي حسب مورد به اجرا گذاشته شوند.
  3. در راستاي آگاهي بخشي و اطلاع رساني شايسته و به موقع به جامعه، از صدا و سيما و رسانه هاي نوشتاري و مجازي، ائمه جمعه و جماعات، نهادها و مراكز آموزشي و فرهنگي، سازمان هاي مردم نهاد، مراجع مدني و اجتماعي انتظار مي رود اهتمام لازم را هر چه زودتر مبذول فرمايند.
  4. در شرايط خشكسالي ضرورت كاهش برداشت از منابع آب زيرزميني توسط كليه برداشت كنندگان محرز مي باشد و اين مهم با جيره بندي نمودن برداشت در كليه بخش ها قابل دستيابي است. بديهي است در اين خصوص رفتار منصفانه و عادلانه (با توجه به خسارات متحمل شده از سوي كشاورزان و همچنين نياز شرب) تضمين كننده اثر بخشي اجراي قانون خواهد بود.
  5. از شركت هاي آب و فاضلاب مشهد و استان، شركت آب منطقه اي، سازمان جهاد كشاورزي، اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان، اداره كل محيط زيست استان، شهرداري ها و دستگاه هاي محترم قضايي و انتظامي انتظار مي رود در جلوگيري از حفاري چاه ها و بهره برداري غير مجاز از آب زيرزميني، انشعابات غير مجاز شبكه هاي شهري و روستايي، كاربري هاي غير مجاز زمين هاي كشاورزي و عرصه هاي طبيعي (مانند توسعه باغ ويلاها و ...) و كاهش ميزان آبياري فضاي سبز اقدام و همراهي مجدانه نمايند.
  6. از اداره كل هواشناسي استان انتظار مي رود تا با پايش و پيش بيني دقيق تر شرايط خشكسالي و اعلام به موقع آن جهت كمك به مديران اجرايي و بهره برداران از منابع آب اقدام نمايد.
  7. از مراجع مسئول انتظار مي رود طرح هاي حمايتي از محيط زيست و حيات وحش را با هدف جلوگيري از فاجعه انقراض گونه هاي گياهي و جانوري استان، با فوريت به اجرا درآورند.
  8. در شرايط كنوني ضرورت دارد نظام هاي حمايت از سرمايه و معيشت بهره برداران عرصه هاي طبيعي به فوريت عملياتي شود (مانند بيمه مراتع و دام و كشاورزي، وام هاي كم بهره، كمك هاي بلاعوض، معيشت جايگزين و موارد مشابه) تا با كاستن از شدت بهره برداري از منابع طبيعي، عواقب خشكسالي اكولوژيك كاهش يابد.
  9. بديهي است با توجه به تمامي موارد پيش گفته، ضرورت دارد رويكرد مديريت خطرپذيري خشكسالي (از جمله پياده سازي سامانه هاي پايش و هشدار خشكسالي، اجراي طرح هاي تغذيه آب هاي زيرزميني و آبخوان داري) در استان حاكم گردد و نسبت به تدوين نظام نامه مديريت خشكسالي، اهتمام گردد.

ضمن تشكر از دبيرخانه دائمي همياران آب استان مستقر در دانشگاه فردوسي مشهد، كه مجدانه و دلسوزانه طرح همياران آب استان را دنبال مي نمايند، مقرر گرديد كه اين دبيرخانه با بهره مندي از ظرفيت دانشگاه و كنشگران خبره مرتبط با آب، مراحل تهيه سند «مديريت خشكسالي استان» را پيگيري كند.

امضا كنندگان: (به ترتيب حروف الفبا)

مهندس وحيد اردكانيان-عضو شوراي مركزي خانه كشاورز

دكتر عليرضا اسلامي- عضو هيات علمي و پژوهشگر مروج ارشد مخاطرات آب و هوايي سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي

مهندس حسين اسماعيليان- مديرعامل شركت آب و فاضلاب مشهد

مهندس محمدرضا اوراني- رئيس سازمان جهاد كشاورزي خراسان رضوي

مهندس زهره بنايي- عضو هيئت مديره جمعيت ناجيان آب

دكتر محمدحسين پاپلي يزدي- استاد پيشكسوت دانشگاه تربيت مدرس

دكتر سيدحسين ثنايي نژاد- استاد دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد

مهندس مهدي جمشيدي- مديرعامل جمعيت ناجيان آب

دكتر كامران داوري- استاد دانشكده كشاورزي و رئيس پژوهشكده آب و محيط زيست دانشگاه فردوسي مشهد

دكتر محمدتقي دستوراني- استاد و رئيس دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست دانشگاه فردوسي مشهد

مهندس محمد علائي- مديرعامل شركت آب منطقه اي خراسان رضوي

مهندس سيد ابراهيم علوي- مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان خراسان رضوي

دكتر محسن فنودي- مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان رضوي

دكتر ابوالفضل مساعدي- استاد دانشكده كشاورزي و سرپرست گروه پژوهشي تعادل بخشي سامانه هاي آبي دانشگاه فردوسي مشهد

دكتر كمال الدين ناصري- دانشيار دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست و سرپرست گروه پژوهشي حكمراني آب و آبخيز دانشگاه فردوسي مشهد

دكتر تورج همتي- مدير كل حفاظت محيط زيست خراسان رضوي

مهندس محسن نجات- مديركل مديريت بحران استانداري خراسان رضوي

اخبار دانشکده