دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی

دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی به محوریت دانشگاه کردستان و با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ 11 و 12 خردادماه 1400 به صورت مجازی برگزار می شود.

12th National Conference on Agricultural Economics

 

پنل های سخنرانی و ارائه مقالات - سه شنبه 11 خرداد 1400

day1 panel1 day1 panel2 day1 panel3
لینک ورود به پنل لینک ورود به پنل لینک ورود به پنل

پنل های سخنرانی و ارائه مقالات - چهارشنبه 12 خرداد 1400

day2 panel1 day2 panel2 day2 panel3
لینک ورود به پنل لینک ورود به پنل لینک ورود به پنل

 

 

اخبار دانشکده