انتشار کتاب «فشرده سازی کاربری اراضی: تأثیر بر کشاورزی، تنوع زیستی و فرآیندهای اکولوژیکی» اثر آقای دکتر علیرضا کوچکی و همکاران

چهارشنبه 19 خرداد 1400

کتاب «فشرده سازی کاربری اراضی: تأثیر بر کشاورزی، تنوع زیستی و فرآیندهای اکولوژیکی» نوشته دیوید لیندنمایر، سائول کنینگهام و اندرو یانگ که توسط آقای دکتر علیرضا کوچکی، استاد گروه آموزشی اگروتکنولوژی دانشکده کشاورزی  و دکتر سید محمد سیدی و دکتر الناز ابراهیمیان ترجمه شده است، تازه ترین اثر انتشار یافته توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد است که به علاقمندان  این حوزه عرضه گردیده است.
اگرچه تنوع زیستی اساس پیچیدگی ساختاری و کارکردی در چشم اندازهای زیستی است، اما می تواند به شدت تحت تأثیر فشرده سازی کاربری اراضی قرار گیرد. انقراض جوامع گیاهی و جانوری بومی، استقرار و کلونی سازی گونه های مهاجم، انزوا و جداسازی کانون های تنوع زیستی درنتیجۀ محصور شدن قطعات اراضی، کاهش قابل توجه خدمات اکوسیستمی و از بین رفتن ارزش های فرهنگی جوامع زیستی از مهم ترین پیامدهای مرتبط با کاربری غیراصولی اراضی به شمار می رود. مبتنی بر مشکلات و پیامدهای سوء ناشی از فشرده سازی کاربری اراضی پیش روی جوامع بشری، راهکارهای مرتبط با توسعۀ شبکه های اکولوژیکی و حفظ حیات طبیعی در اراضی تغییریافته و نیز تعامل بین گسترش کشاورزی پایدار و بازسازی اراضی تخریب شده مورد تأکید نویسندگان این کتاب است. امید است که مباحث ارائه شده در کتاب حاضر بتواند بینش جامعی از اصول زیست شناسی حفاظتی و خدمات اکولوژیکی در اختیار استادان، دانشجویان و پژوهشگران قرار دهد.
کاربری زمین، جنبه های زیست محیطی و ...  از موضوعاتی است که در این کتاب به آن پرداخته شده است.

 

land use intensification effects on agriculture biodiversity and ecological processes

اخبار دانشکده