​برگزاری دوره دانش آموختگی برای پژوهشگر علوم و صنایع غذایی در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

سه شنبه 8 تیر 1400

با ابلاغ قرارداد پژوهشی دانش آموختگی از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، میزبان سرکار خانم دکتر سمیرا مرادی پژوهشگر پذیرش شده این دوره می باشد. همچنین  سرکار خانم دکتر فریده طباطبایی یزدی عضو هیات علمی گروه مذکور، راهنمایی و هدایت این دوره را برعهده خواهند داشت.
«بررسی تاثیر میزان ماده جامد، PH، پیش تیمار آنزیمی و حرارتی بر تولید اسید پروپیونیک از ضایعات صنعت لبنیات»  موضوعی است که در این دوره مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و دستاوردهای آن منتشر خواهد گردید.

اخبار دانشکده